شرح وظایف


شرح وظایف :

-برنامه ریزی های لازم جهت انجام نیازسنجی با در نظر گرفتن نیازها ، اولويتها و ضرورتهای موجود با هماهنگی معاونت و مديريت هاي مربوطه .

-نظارت بر اجرا و برگزاری صحیح دوره های آموزشی در كليه واحدهای تابعه.

-برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی ، عمومی، شغلي (مشترك اداري ) بهبود مدیریت

ارزشیابی از دوره های آموزشی برگزار شده با استفاده از فرم ها و روش های علمی موجود

بررسی و تایید شناسنامه آموزشی کارکنان.

-صدور گواهینامه دوره های آموزشی به استناد مدارک و مستندات موجود و تایید آنها.

-نظارت مستمر بر نحوه اجرای آزمون دوره های آموزشی

-بررسی شناسنامه آموزشي کارکنان جهت استفاده از مزایای آموزش

-بررسی ، پیشنهاد و معرفی مناسبترین مدرس جهت برگزاری دوره های آموزشی.

-بررسی ، پیشنهاد و تغییر انتصاب رابطين آموزش واحد هاي تابعه و نظارت بر عملکرد آنان.

-هماهنگی با موسسات آموزشی خصوصي مورد تاييد مراجع ذيصلاح و عقد قرارداد با آنها جهت اجرای دوره های آموزشی.

-برنامه ریزی های لازم جهت اجرا و گسترش دوره های غیرحضوری و مجازي.

-بررسی شناسنامه آموزشی کارکنان جهت استفاده از گواهینامه نوع دوم. ( ارتقاء مقطع تحصيلي )

-اعلام نتایج ارزشیابی پایان دوره به مدرسین و مسئولين مربوطهجستجو

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...