معرفی واحد ترفیع پایه


 

کارشناس ترفیع پایه

فاطمه گریوانی

تلفن تماس: 31513018-058

 

شرح وظایف

   محاسبه موظفي اعضاي محترم هيات علمي در پايان هرنيمسال تحصيلي

   بررسي گزارش آموزش دانشكده ها و بيمارستانهاي آموزشي و انطباق آن با اظهار نظر هيات علمي در كاركرد آموزشي او

   بررسي و نظارت بر معادلسازي فعاليت هاي اجرايي اعضاي محترم هيات علمي

  تنظيم كاركرد آموزشي و معادلسازي اعضاي هيات در هر نيمسال تحصيلي

  تنظيم كاركرد آموزشي اساتيد تفاهمي و پرسپتور و مدعو بر اساس گزارش آموزش كارشناسان آموزش

  تنظيم جدول حق التدريس اساتيد دانشكده و تنظيم سند مربوطه جهت پرداخت مالي

  پايش فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي اعضاء هيات علمي جهت ترفيع پايه ساليانه

  محاسبه امتياز آموزشي متقاضي دريافت ترفيع پايه ساليانه

  تنظيم صورتجلسه ترفيع پايه ساليانه و متقاضيان ترفيع سه ساله و پنج ساله تشويقي و ارسال آن به معاونت آموزشي 

  انجام كليه امور محوله از سوي مقام مافوق

 

 

                                                                    

  کارشناس ارتقاء مرتبه اساتید

مریم نظافت

      تلفن تماس: 31513059-058

 

 

 

 

 


جستجو

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...