مقالات اعضای هیئت علمی در پایگاه های بین المللی

واحدهای تابع دانشکده بهداشت

ارتباط با ما

دانشکده بهداشت
بجنورد – جاده ارکان – جنب سیلوی گندم – پردیس دانشگاه علوم پزشکی – دانشکده بهداشت
کد پستی : 9453155161
پست الکترونیکی : ---