فرم ها و آیین نامه های مربوط به ارتقاء مرتبه

1835

شیوه نامه اجرایی آیین نامه ارتقا اعضای هیات علمی .pdf

آیین نامه ارتقا اعضای هیات علمی.pdf

فرم نمونه ارتقاء مرتبه.doc

 

شرایط عمومی

1- انجام وظایف محوله طبق برنامه تنظیمی دانشگاه به تائید مدیر گروه و رييس دانشكده مربوطه

2- داشتن گواهینامه طی دوره کارگاه روش تحقیق و روش تدريس مقدماتي

3- شركت در دوره هاي توانمندسازي دانشگاهي (آموزشي) برگزارشده توسط دانشگاه

4- تسلط به یک زبان خارجی به تناسب رشته مربوطه

5- توانایی کار با رایانه و کاربردهای آموزشی و پژوهشی آن بويژه نحوه استفاده از منابع الكترونيكي

6- تایید صلاحیت اخلاقی، شئون استادی و رفتار حرفه ای براساس ارزيابي هيات اجرايي جذب اعضاي هيات علمي دانشگاه

شرایط اختصاصی

1- موافقت دانشگاه

2- تأیید صلاحیت اخلاقی، شؤون استادي و رفتار حرفه اي بر اساس ارزیابی هیأت اجرایی جذب اعضاي هیأت علمی دانشگاه (براي شروع بررسي پرونده ارتقا الزامي است)

3- برای ارتقا از مرتبه مربی به استادیاری داشتن شرط يا شروط مندرج در يكي از دو بند زير الزامي است:

     الف) تحصیل گواهی نامه دکتری (PhD) در رشته مربوطه یا تخصص دانشنامه که این شرط به تنهایی برای ارتقای مرتبه به استادیاری کافی است.

     ب) احراز شرایط زیر :

 • حداقل 10 سال سابقه هیات علمی
 • کسب حداقل 140 امتیاز از جمع مواد 1 الی 4 طبق آیین نامه
 • تعهد حداقل 5 سال خدمت در دانشگاه مربوطه پس از ارتقا به استادیاری
 • انجام يا اتمام یک پروژه تحقیقاتی مصوب در حد پایان نامه PhD به عنوان مجري اصلي به تایید هیات بورد
 • تایید نهایی هیات ممیزه مرکزی

4- برای ارتقا از مرتبه استادیاری به دانشیاری:

 • داشتن دانشنامه تخصصی PhD یا بورد در رشته های مربوط
 • توقف حداقل 4 سال اشتغال بصورت تمام وقت جغرافیایی و 6 سال بصوررت تمام وقت
 • کسب 155 امتیاز از جمع مواد 1 الی 4 طبق آیین نامه

5- برای ارتقا از مرتبه دانشیاری به استادی:

 • داشتن دانشنامه تخصصی PhD یا بورد در رشته های مربوط
 • توقف حداقل 4 سال اشتغال  بصورت تمام وقت جغرافیایی 6 سال بصورت تمام وقت
 • کسب 170 امتیاز از جمع مواد 1 الی 4 طبق آیین نامهاز مجموع 41 رأی

فاقد نظر