همکاران

916

دکتر حامد مرتضوی

مدیر حوزه ریاست دانشگاه 

خراسان شمالی، بجنورد ، بلوار دولت ، ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

تلفن : 05831511100

نمابر :0583151110

رایانامه :hamedmortazavi@ymail.com

 

مهندس مهدی شمس آبادی

کارشناس دفتر ریاست دانشگاه 
خراسان شمالی، بجنورد ، بلوار دولت ، ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

تلفن : 05831511135

نمابر : 05831511135

-----------------------------------------------------------------------------------------

داوود حامی 

کارشناس اسناد و مدارک دفتر ریاست دانشگاه 

----------------------------------------------------------------------------------------

طیبه خاکشور 

کارشناس امور پیگیری دفتر ریاست دانشگاه 

 
از مجموع 6 رأی