همکاران

148

 مدیر دفتر ریاست دانشگاه

دکتر حامد مرتضوی

خراسان شمالی، بجنورد ، بلوار دولت ، ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

تلفن : 05831511100

نمابر :0583151110

رایانامه :hamedmortazavi@ymail.com

 

مسئول دفتر

مهدی شمس آبادی

خراسان شمالی، بجنورد ، بلوار دولت ، ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

تلفن : 05831511135

نمابر : 05831511135

 

 
از مجموع 2 رأی