×
  • سه شنبه ٢٩ خرداد ١٤٠٣
دانشگاه علوم پزشکی بجنورد
--%>

ریاست دانشگاه

14772

ریاست دانشگاه


نام و نام خانوادگی: دکتر جواد شاهین فر  

مدرک تحصیلی :  متخصص بیهوشی 

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
رایانامه :   j.shahinfar@nkums.ac.ir 
سنوات خدمت : 18 سال
سطح تحصیلات : دکترای تخصصی
------------------------------------------------------------------
شماره تماس : 31511135
 
 

شرح وظایف:

1.مسئولیت درقبال کلیه امور موسسه و حسن اجرای مصوبات هیات امناء در حدود مقررات مصوب و آیین نامه ها و بخشنامه های صادر شده از سوی وزارت و ابلاغ آن به واحدهای ذیربط حسب مورد و نمایندگی حقوقی موسسه نزد مراجع ذیصلاح.

2.تهیه و پیشنهاد برنامه های راهبردی ، سیاستها ، اهداف و خط مشی ها برای طرح در هیات امناء .

3.تعیین خط مشی اجرایی موسسه بر اساس برنامه های راهبردی مصوب هیات امنای ذیربط ، برنامه ریزی و هدایت فعالیتهای فرهنگی ، تربیتی ،آموزشی ، پژوهشی ، دانشجویی، بهداشتی و درمانی، خدماتی و توسعه مدیریت و منابع موسسه در چارچوب برنامه های راهبردی تعیین شده.

4.نظارت دقیق و و مستمر برحسن اجرای امور تربیتی ، فرهنگی، آموزشی ، پژوهشی ، دانشجویی،  بهداشتی و درمانی ،خدماتی ، استخدام، انتصاب ،ماموریت، اخراج، ترفیع و ارتقای اعضای هیات علمی، توسعه مدیریت و منابع ،استخدام جذب انتصاب ،ماموریت ، ارتقا و اخراج کارکنان و کلیه ارتباطات داخلی و بین المللی موسسه و هماهنگی واحدهای مختلف و پاسخگویی به مراجع ذیصلاح و پیگیری اشکالات و تخلفات احتمالی و ارجاع آنها به مقامات ذیصلاح.

5.استیفای منافع و حقوق موسسه در مراجع قانونی ( اعم از قضایی، اجرایی، اداری و ...) به نمایندگی از موسسه.

6.تهیه آیین نامه های مالی – معاملاتی ، اداری، استخدامی و تشکیلاتی، نمودار سازمانی و تشکیلات موسسه و همچنین تغییر و اصلاح آنها درچارچوب ضوابط و مقررات وزارتین و پیشنهاد به هیات امناء برای طی مراحل قانونی.

7.تهیه بودجه تفصیلی سالانه موسسه با رعایت مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی و ارائه به هیات امناء و همچنین نظارت بر نحوه هزینه نمودن بودجه تخصیصی به موسسه.

8.امضای قراردادها ، اسناد تعهد آور، اسناد ملی ، اداری و مکاتبات موسسه در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب و مسئولیت امور مالی موسسه طبق قوانین ، آیین نامه های مالی و معاملاتی ، اداری و مقررات مصوبات ابلاغی ، پاسخگویی به هیات امناء در قبال گزارشات حسابرسی ، پیگیری و رفع مشکلات و مسایل مطروحه در گزارش حسابرسی و ارائه اقدامات انجام شده به هیات امناء.

9.ارائه گزارش عملکرد سالانه آموزشی ، پژوهشی ، فرهنگی، اجرایی، مالی و محاسباتی سالانه موسسه به هیات امناء و  وزارت متبوع.

10.نصب و عزل اعضای هیات رئیسه ، اعضای حقیقی شوراهای موسسه، روسای دانشکده ها ، پژوهشکده ها ، آموزشکده ها ، موسسات و واحدهای وابسته و مدیران گروه های آموزشی و پژوهشی و مدیران ستادی موسسه.
از مجموع 242 رأی

فاقد نظر