×
  • چهارشنبه ١ خرداد ١٣٩٨
دانشگاه علوم پزشکی بجنورد

ریاست دانشگاه

596

ریاست دانشگاه


نام و نام خانوادگی: دکتر علی حق بین 

مدرک تحصیلی :  متخصص اطفال

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
------------------------------------------------------------------
شماره تماس : 31511135از مجموع 7 رأی

فاقد نظر