×
  • یكشنبه ٤ فروردین ١٣٩٨
دانشگاه علوم پزشکی بجنورد

ریاست دانشگاه

230

ریاست دانشگاه


نام و نام خانوادگی: دکتر علی حق بین 

مدرک تحصیلی :  متخصص اطفال

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
------------------------------------------------------------------
شماره تماس : 31511135از مجموع 4 رأی

فاقد نظر