• پیشنویس در نسخه جدید

  • نحوه استفاده از پیشنویس در نسخه جدید اتوماسیون اداری چگونه است؟
بوسیله بازدید کننده تالار
١٨ آذر ١٣٩٤، ١٧.٢٧ عصر
1610 مورد
نحوه استفاده از پیشنویس در نسخه جدید اتوماسیون اداری چگونه است؟
در نسخه جدید استفاده از پیشنویس جهت تهیه نامه اداری تغییر کرده است.وقتی پیشنویس جدیدی تولید کنید ، امکان ارجاع مستقیم آن وجود ندارد و جهت تولید نامه از پیشنویس باید به لست پیشنویسها مراجعه کرده و از گزینه ذخیره بعنوان مدرک جدید استفاده نمایید