• سوالات متداول

فیلم هایی که از وزارت ارشاد مجوز اکران را داشته باشند.
مراجعه به کانون یا مراجعه به وب سایت کانون
دفتر کانون در طبقه همکف دانشکده پرستاری و مامائی قرار دارد