دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - ثبت نام

تایید ثبت نام

لطفا حروف یا اعدادی را که در تصویر امنیتی مشاهده می نمایید، وارد کنید.