گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۲ نفر

تعداد بازدید های کل : ۲۶۹۷۰ مورد

پر بازدید ترین روز : ١٣٩٨/٢/١٤ - ۱۷۴ مورد

ایمنی بیمار


مسئول ایمنی بیمارستان : دکتر حسن برآبادی

 

  شرح وظایف مسئول ایمنی بیمارستان:

 

1- تقویت مدیریت ایمنی و پیشگیری در بیمارستان با تولیت مشخص و برنامه های معین

2- اولویت بخشی،برنامه ریزی،اجرا و پایش و بازنگری مستمر برنامه های ارتقای ایمنی بیماران در تمام سطوح بیمارستان

3- نظارت میدانی بر روند پیشرفت برنامه های عملیاتی ایمنی

4- جلب مشارکت و ترغیب کارکنان به توجه ویژه به ایمنی بیماران

5- ایجاد فرهنگ بیمار محوری در سطح بیمارستان

6- مشارکت در تدوین برنامه استراتژیک بیمارستان

7- شرکت و همکاری فعالانه در تدوین خط مشی ها و روش های اجرایی در سازمان به منظور اشاعه ارائه خدمات بهینه

8- خودارزیابی استاندارد های الزامی بیمارستان های دوستدار ایمنی بیمار در بیمارستان

9- طراحی و برگزاری دوره های آموزشی به منظور ارتقا درک و بصیرت کارکنان از استاندارد های الزامی بیمارستان های دوستدار ایمنی بیمار

10- شرکت در بازدید های مدیریتی ایمنی بیمار و پیگیری انجام اقدامات اصلاحی و بازخورد به کارکنان

11- همکاری در انجام ممیزی های بالینی و پیشنهاد موضوعات ممیزی بالینی بر اساس نتایج بازدید های مدیریتی و تحلیل ریشه ای وقایع

12- نظارت بر ایجاد و چگونگی استفاده از سیستم یادگیری و گزارش دهی اتفاقات ناخواسته در بیمارستان

13- شرکت و همکاری فعالانه با کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار و مدیریت خطر در چگونگی راهبری موضوعات تهدید کننده ایمنی بیمار

14- شرکت و همکاری فعالانه در تحلیل ریشه ای وقایع تهدید کننده ایمنی بیمار

15- اقدام اصلاحی بر اساس نتایج تحلیل ریشه ای وقایع به منظور کاهش خطرات در سازمان

16- نظارت بر انجام وظیفه سایر اعضای تیم ایمنی بیمار به منظور حسن اجرای وظایف

کارشناس ایمنی: عطیه کلته

شرح وظایف کارشناس ایمنی بیمار:

1-مشارکت در تدوین برنامه استراتژیک بیمارستان.

2-هماهنگی برنامه ایمنی بیمار با مدیریت ارشد بیمارستان.

3-تدوین اجراوبازنگری برنامه سالیانه ایمنی بیمار در بیمارستان به منظور دستیابی به سطح یک استانداردهای بیمارستان های دوستدار ایمنی بیماربا همکاری ذینفعان.

4-شرکت وهمکاری فعالانه در تدوین خط مشی ها وروشهای اجرایی در سازمان به منظور اشاعه ارائه خدمات بهینه.

5-خودارزیابی استانداردهای الزامی بیمارستان دوستدار ایمنی بیمار در بیمارستان.

6-طراحی وبرگزاری دوره های آموزشی به منظور ارتقائ درک وبصیرت کارکنان از استانداردهای الزامی بیمارستان های دوستدارایمنی بیمار.

7-بررسی فرهنگ ایمنی بیمار بر مبنای سالیانه واقدام اصلاحی به منظور ارتقائ آن.

8-شرکت در بازدیدهای مدیریتی ایمنی بیمار وپی گیری انجام اقدامات اصلاحی وبازخورد به کارکنان.

9-نظارت برایجادوچگونگی استفاده از سیستم یادگیری وگزارش دهی اتفاقات ناخواسته در بیمارستان.

10-شرکت و همکاری فعالانه در تحلیل ریشه ای وقایع تهدیدکننده ایمنی بیمار.

11-اقدام اصلاحی براساس نتایج تحلیل ریشه ای وقایع به منظور کاهش خطرات در سازمان.

12-بستر سازی وایجاد شیوه مناسب برقراری ارتباط در خصوص موضوعات مرتبط به ایمنی بیمار در داخل بیمارستان.

13-برگزاری کمیته ایمنی بیمار هر دوماه وبررسی چالشهای ایمنی بیمار.

14-بررسی گزارش خطا از بخشهای بستری بطور ماهانه.


جستجو
روز ماما مبارک (۱۳۱۹ بازدید)
cpr در یک نگاه ... (۸۶۰ بازدید)
فیلم آنفولانزا (۴۷۷ بازدید)
کرونا ویروس (۴۴۸ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...