يكشنبه ٢١ آذر ١٣٩٥ -

به پورتال بیمارستان بنت الهدی بجنورد خوش آمدیدگزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۷ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۵۲ مورد

تعداد بازدید های دیروز : ۲۵۹ مورد

تعداد بازدید های هفته : ۱۶۶۹ مورد

بهداشت محیط


مسئول واحد:  خانم راضیه خواست

کارشناس بهداشت محیط

شماره تماس : 4-2236551

داخلی149

 

********************************************

شرح وظایف:

1-جمع آوري.تنظيم .طبقه بندي وتجزيه وتحليل اطلاعات وآمارهاي مورد نياز بهداشت محيط قسمتهاي مختلف بيمارستان

2-شناخت .دسته بندي وتعيين اولويت ها ونيازهاي بهداشت محيطي بيمارستان

3-مطالعه وتحقيق درزمينه مسائل بهداشت محيط بيمارستان

4-انتخاب وپيشنهاد روشهاي جديد کاربردي درجهت برنامه ريزي وارتقاء کمي وکيفي وضعيت بهداشت محيط بيمارستان

5-اجرا وپيگيري ونظارت بر اعمال مفاد آئين نامه هاي ضوابط واستاندارد ها .بخشنامه ها ودستورالعملهاي درحيطه وظايف

6-تشکيل وشرکت درجلسات وکميته هاي علمي.تخصصي.اجرايي بهداشت محيط وکنترل عفونت هاي بيمارستاني وپيگيري مصوبات آن درحيطه وظايف

7-انجام بازديد ونظارت مستمر وروزانه برابر مقرارت برحسب ضرورت از اطاقهاي عمل وزايمان.بخشها.تاسيسات.اب وفاضلاب آشپزخانه.انبار وسردخانه مواد غذايي ومرکز سترون سازي.سرويسهاي بهداشتي رختشويخانه

8-نظارت وکنترل بر امرتفکيک .جمع آوري .حمل ودفع مواد زائد جامد

9-برنامه ريزي نظارت وپيگيري اجراي برنامه  کنترل منابع آلوده کننده هوا وسروصدا وبهره برداري مناسب از سيستم گرمايش وسرمايش(تهويه)بيمارستان

10-نظارت وپيگيري برنامه هاي مستمر گند زدايي وشستشوي قسمتهاي مختلف بيمارستان برابر ضوابط ودستورالعملهاي ابلاغي

11-کلرسنجي آب ونمونه برداري به منظور کنترل آلودگي از قسمتهاي مختلف بيمارستان از قبيل آب-فاضلاب

12-پيگيري رفع نواقص بهداشت محيطي از طريقمسئولين قسمتهاي ذيربط

13-نظارت بر شرايط بهداشت.حرفه اي وايمني کليه قسمتهاي بيمارستان

14-برنامه ريزي ونظارت وپيگري بهسازي محيط بيمارستان

15-برنامه ريزي در جهت مبارزه با حشرات وجوندگان

16-برنامه ريزي نظارت وپيگيري گندزدايي.سم پاشي قسمتهاي مختلف بيمارستان با در نظر گرفتن ضوابط بهداشتي وزيست محيطي

17-نظارت بر امر کنترل سلامت کارکنان(اخذ کارت بهداشتي وضبط نتايج در پرونده بهداشتي افراد)قسمت آشپزخانه .آبدارخانه.رختشويخانه

18-پيگيري انجام آزمايشات ومعاينات کارکنان بطور کلي وخصوصاًدرمعرض عوامل زيان آور از جمله :پرتوکاران ورفع نواقص ايمني وحفاظتي بخش پرتوپزشکي

19-تهيه گزارش مشکلات بهداشت محيطي به عنوان مسئولين ذيربط بيمارستان وانعکاس آن از طريق مسئولين  مذکور به مراجع بالاتر

20-مشارکت در برنامه ريزي واجراي برنامه هاي آموزشي بهداشت براي کارکنان،بيماران ،مراجعين وکارآموزان

21-نظارت وکنترل وپيگيري مسائل بهداشت محيط محدوده اطراف  بيمارستان با هماهنگي مرکز بهداشت منطقه

22-ثبت فعاليتها وتنظيم گزارش ماهانهگزاذرش ماهاهنه از اقدامات واصلاحات انجام شده دررفع مشکل بهداشتي

23-ارسال يک نسخه از گزارش ماهانه اقدامات اصلاحي به معاونت بهداشتي دانشگاه

24-انجام سايرامور محوطه از طريق مسئولين ذيربط

 


جستجو
گلباران مزار شهدا (۲۸۹۰ بازدید)
بازسازی بخش زایمان (۲۵۰۵ بازدید)
چگونه عسل خوب بخریم (۱۲۹۸ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...