×
  • پنج شنبه ١٦ اردیبهشت ١٤٠٠
دانشگاه علوم پزشکی بجنورد

صوت و فیلم
کلیپ مراسم تشیع و بدرقه پیکر شهید رستمی توسط کادر درمان

کلیپ مراسم تشیع و بدرقه پیکر شهید رستمی توسط کادر درمان
دوشنبه ١٣ اردیبهشت ١٤٠٠

تدوین:مهدی احمدی

گزارش تصویری
مراسم تشیع و بدرقه پیکر شهید مدافع سلامت شهید رستمی توسط کادر درمان

مراسم تشیع و بدرقه پیکر شهید مدافع سلامت شهید رستمی توسط کادر درم...
دوشنبه ١٣ اردیبهشت ١٤٠٠

مراسم تشیع و بدرقه پیکر شهید مدافع سلامت شهی...