-

به پورتال بیمارستان بنت الهدی بجنورد خوش آمدیدگزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۳ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۴۲۱ مورد

تعداد بازدید های دیروز : ۵۴۱ مورد

تعداد بازدید های هفته : ۳۳۵۶ مورد

برنامه آنکالی پزشکان


 

 

 

آنکالی پزشکان اطفال مهرماه 1402

برنامه ماهیانه پزشكان اورژانس بيمارستان بنت الهدي –خرداد 1400

برنامه مقیم پزشکان متخصص زنان خرداد ماه 1400

برنامه آنکالی و مقیم پزشکان متخصص اطفال خرداد ماه 1400

برنامه ماهیانه پزشكان اورژانس بيمارستان بنت الهدي –اردیبهشت 1400

برنامه مقیم پزشکان متخصص زنان اردیبهشت ماه 1400

برنامه آنکالی و مقیم پزشکان متخصص اطفال اردیبهشت ماه 1400

برنامه مقیم پزشکان متخصص زنان فروردین ماه 1400

برنامه ماهیانه پزشكان اورژانس بيمارستان بنت الهدي –اسفند ماه 1399

برنامه مقیم پزشکان متخصص زنان اسفند ماه 1399- اصلاحیه 3612/113/99

برنامه آنکالی و مقیم پزشکان متخصص اطفال اسفند ماه 1399

برنامه ماهیانه پزشكان اورژانس بيمارستان بنت الهدي –بهمن ماه 1399

برنامه مقیم پزشکان متخصص زنان بهمن ماه 1399

برنامه آنکالی و مقیم پزشکان متخصص اطفال بهمن ماه 1399

برنامه ماهیانه پزشكان اورژانس بيمارستان بنت الهدي –دی ماه 1399

برنامه مقیم پزشکان متخصص زنان دی ماه 1399

برنامه آنکالی و مقیم پزشکان متخصص اطفال دی ماه 1399

برنامه ماهیانه پزشكان اورژانس بيمارستان بنت الهدي –آذر ماه 1399

برنامه مقیم پزشکان متخصص زنان آذر ماه 1399

برنامه آنکالی و مقیم پزشکان متخصص اطفال آذرماه 1399

برنامه مقیم پزشکان متخصص زنان آبان ماه 1399

برنامه آنکالی و مقیم پزشکان متخصص اطفال آبان ماه 1399

برنامه ماهیانه پزشكان اورژانس بيمارستان بنت الهدي –آبان ماه 1399

برنامه ماهیانه پزشكان اورژانس بيمارستان بنت الهدي –مهر ماه 1399

برنامه مقیم پزشکان متخصص زنان مهر ماه 1399

برنامه آنکالی و مقیم پزشکان متخصص اطفال مهر ماه 1399

برنامه ماهیانه پزشكان اورژانس بيمارستان بنت الهدي –شهریور ماه 1399

برنامه آنکالی و مقیم پزشکان متخصص اطفال شهریور ماه 1399

برنامه ماهیانه پزشكان اورژانس بيمارستان بنت الهدي –مرداد ماه 1399

برنامه مقیم پزشکان متخصص زنان مرداد ماه 1399

برنامه ماهیانه پزشكان اورژانس بيمارستان بنت الهدي –تیر ماه 1399

برنامه مقیم پزشکان متخصص زنان تیر ماه 1399

برنامه ماهیانه پزشكان اورژانس بيمارستان بنت الهدي –خرداد ماه 1399

برنامه ماهیانه پزشكان اورژانس بيمارستان بنت الهدي –اردیبهشت ماه 1399

برنامه ماهیانه پزشكان اورژانس بيمارستان بنت الهدي –اسفند ماه 1398

برنامه ماهیانه پزشكان اورژانس بيمارستان بنت الهدي –بهمن ماه 1398

برنامه ماهیانه پزشكان اورژانس بيمارستان بنت الهدي –دی ماه 1398

برنامه ماهیانه پزشكان اورژانس بيمارستان بنت الهدي –آذر ماه 1398

برنامه آنکالی و مقیم پزشکان متخصص اطفال آذر ماه 1398

برنامه ماهیانه پزشكان اورژانس بيمارستان بنت الهدي –آبان ماه 1398

برنامه ماهیانه پزشكان اورژانس بيمارستان بنت الهدي –مهر ماه 1398

برنامه ماهیانه پزشكان اورژانس بيمارستان بنت الهدي –شهریور ماه 1398

برنامه ماهیانه پزشكان اورژانس بيمارستان بنت الهدي –مرداد ماه 1398

برنامه ماهیانه پزشكان اورژانس بيمارستان بنت الهدي –خرداد ماه 1398

برنامه ماهیانه پزشكان اورژانس بيمارستان بنت الهدي –خرداد ماه 1398

برنامه آنکالی و مقیم پزشکان متخصص زنان فروردین ماه 1398 – سال نو مبارک

برنامه آنکالی و مقیم پزشکان متخصص اطفال فروردین ماه 1398 – سال نو مبارک

برنامه ماهیانه پزشكان اورژانس بيمارستان بنت الهدي –بهمن ماه 1397

برنامه آنکالی و مقیم پزشکان متخصص زنان بهمن ماه 1397

برنامه آنکالی و مقیم پزشکان متخصص اطفال بهمن ماه

برنامه آنکالی و مقیم پزشکان متخصص زنان آذر ماه 1397

برنامه آنکالی و مقیم پزشکان متخصص اطفال آذر ماه 1397

برنامه آنکالی و مقیم پزشکان متخصص زنان آبان ماه 1397

برنامه آنکالی و مقیم پزشکان متخصص اطفال آبان ماه 1397

برنامه ماهیانه پزشكان اورژانس بيمارستان بنت الهدي –آبان ماه 1397

برنامه آنکالی و مقیم پزشکان متخصص زنان مهر ماه 1397

برنامه آنکالی و مقیم پزشکان متخصص اطفال مهر ماه 1397

برنامه ماهیانه پزشكان اورژانس بيمارستان بنت الهدي – مهر ماه 1397

برنامه آنکالی و مقیم پزشکان متخصص زنان شهریور ماه 1397

برنامه آنکالی و مقیم پزشکان متخصص زنان شهریور ماه 1397

برنامه آنکالی و مقیم پزشکان متخصص اطفال شهریور ماه 1397

برنامه آنکالی و مقیم پزشکان متخصص زنان مرداد ماه 1397

برنامه آنکالی و مقیم پزشکان متخصص اطفال مرداد ماه 1397

برنامه ماهیانه پزشكان اورژانس بيمارستان بنت الهدي – مرداد ماه 1397

برنامه آنکالی و مقیم پزشکان متخصص زنان تیر ماه 1397

برنامه آنکالی و مقیم پزشکان متخصص اطفال تیر ماه 1397

برنامه ماهیانه پزشكان اورژانس بيمارستان بنت الهدي – تیر ماه 1397

برنامه آنکالی و مقیم پزشکان متخصص زنان خرداد ماه 1397

برنامه آنکالی و مقیم پزشکان متخصص اطفال خرداد ماه 1397

برنامه ماهیانه پزشكان اورژانس بيمارستان بنت الهدي – خرداد ماه 1397

برنامه آنکالی و مقیم پزشکان متخصص اطفال فروردین ماه سال 1379-سال نو مبارک

برنامه مقیم پزشكان بیهوشی بيمارستان بنت الهدي فروردین ماه 1397-سال نو مبارک

برنامه آنکالی و مقیم پزشکان متخصص زنان اسفند ماه سال 1396

برنامه ماهیانه پزشكان اورژانس بيمارستان بنت الهدي اردیبهشت ماه 1396

برنامه مقیمی متخصصين اطفال بخش NICU بيمارستان بنت الهدي اردیبهشت ماه 1396

برنامه مقیم پزشکان متخصص بیهوشی بیمارستان بنت الهدی فروردین ماه 1396

برنامه مقیمی متخصصين اطفال بخش NICU بيمارستان بنت الهدي فروردین ماه 1396

برنامه ماهیانه پزشكان اورژانس بيمارستان بنت الهدي فروردین ماه 1396

برنامه مقیم پزشکان متخصص بیهوشی بیمارستان بنت الهدی اسفند ماه 1395

برنامه ماهیانه پزشكان اورژانس بيمارستان بنت الهدي اسفند ماه1395

برنامه مقیمی متخصصين اطفال بخش NICU بيمارستان بنت الهدي اسفند ماه 1395

برنامه مقیم پزشکان متخصص بیهوشی بیمارستان بنت الهدی بهمن ماه 1395

برنامه ماهیانه پزشكان اورژانس بيمارستان بنت الهدي بهمن ماه1395

برنامه مقیمی متخصصين اطفال بخش NICU بيمارستان بنت الهدي بهمن ماه 1395

برنامه ماهیانه پزشكان اورژانس بيمارستان بنت الهدي دی ماه1395

برنامه مقیمی متخصصين اطفال بخش NICU بيمارستان بنت الهدي دی ماه95

برنامه مقیم پزشکان متخصص بیهوشی بیمارستان بنت الهدی دی ماه سال 95

برنامه مقیم پزشکان متخصص بیهوشی بیمارستان بنت الهدی در آذر ماه سال 95

برنامه ماهیانه پزشكان اورژانس بيمارستان بنت الهدي –آذر ماه1395

برنامه مقیمی متخصصين اطفال بخش NICU بيمارستان بنت الهدي آذر ماه95

برنامه مقیمی متخصصین اطفال بیمارستان بنت الهدی - آبان ماه 1395

برنامه مقیمی متخصصین زنان بیمارستان بنت الهدی- آبان ماه 1395

برنامه کشیک پزشکان اورژانس بیمارستان بنت الهدی - آبان ماه 1395

برنامه مقیمی متخصصين اطفال بخش NICU بيمارستان بنت الهدي- مهرماه 1395

برنامه کشیک پزشکان متخصص زنان بیمارستان بنت الهدی - مهر ماه 1395

برنامه کشیک پزشکان اورژانس بیمارستان بنت الهدی - شهریور ماه 1395

برنامه مقیمی متخصصين اطفال بخش NICU بيمارستان بنت الهدي- شهریورماه 1395

برنامه کشیک پزشکان متخصص زنان بیمارستان بنت الهدی - شهریور ماه 1395

برنامه مقیمی متخصصين اطفال بخش NICU بيمارستان بنت الهدي- مرداد ماه 1395

برنامه مقیمی متخصصين اطفال بخش NICU بيمارستان بنت الهدي - تیر ماه 95

برنامه مقیمی متخصصين اطفال بخش NICU بيمارستان بنت الهدي آذر ماه 94

مشاهده آرشیو مطالب ...جستجو
گلباران مزار شهدا (۴۸۷۰ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...