-

به پورتال بیمارستان بنت الهدی بجنورد خوش آمدیدگزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۱۱ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۸۳ مورد

تعداد بازدید های دیروز : ۵۴۱ مورد

تعداد بازدید های هفته : ۳۰۱۸ مورد

دفتربهبود کیفیت


مسئول بهبود کیفیت:

خانم نفیسه امینی

کارشناس ارشد مدیریت پرستاری

کارشناس بهبود کیفیت :

خانم نرگس سفیدی

کارشناس ارشد مراقبت های ویژه پرستاری

شماره داخلی 174

 

              شرح وظایف واحد اعتبار بخشی و  بهبود کیفیت

 

 

 

*************************************************************************************

تدوین برنامه استراتژیک با همکاري مدیران میانی

همکاري با واحد ها در نوشتن برنامه عملیاتی

تدوین برنامه بهبود کیفیت فراگیر بیمارستان

طراحی و پایش و اجراي برنامه بهبود کیفیت و ایمنی بیمار با مشارکت مدیران

تدوین و اجراي خط مشی هاي دستیابی به حقوق گیرنده گان خدمت

برقراري تعامل مناسب ورعایت سلسله مراتب اداري

دریافت فرمهاي محصولات نامنطبق از واحد ها و بررسی آن ها

نوشتن عدم انطباق در دفاتر مخصوص و فرم هاي مربوطه

توزیع عدم انطباق ها و پیگیري نتایج آن

توزیع فرم هاي داده هاي شاخصها به بخشها و پیگیري نتایج آن ها

تجزیه و تحلیل فرم هاي طرح ارتقاء کیفیت خدمات سرپایی وارسال آن به کمیته رهبري

تجزیه و تحلیل فرم هاي طرح تکریم ارباب رجوع و ارسال نتایج آن به کمیته رهبري

تجزیه و تحلیل فرم هاي رضایت شخصی بیماران و ارسال نتایج آن به کمیته رهبري

تجزیه و تحلیل فرم هاي پایش زمان ترخیص بیماران

تجزیه و تحلیل چک لیست هاب ارزیابی سوپروایزران از بخشها

بررسی و پیگیري و تجزیه و تحلیل شکایات و ارائه نتایج به کمیته رهبري

بررسی و پیگیري تجزیه وتحلیل پیشنهادات و ارائه به کمیته رهبري

تهیه برنامه ممیزي و توزیع برنامه و ایجاد هماهنگی بین گرو هاي ممیز و پیگیري و جمع بندي آن ها

پیگیري و زمانبندي جهت بروز رسانی مستندات بیمارستان

 

 جستجو
گلباران مزار شهدا (۴۸۷۰ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...