گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۲ نفر

تعداد بازدید های کل : ۸۱۱۴۳ مورد

پر بازدید ترین روز : ١٣٩٩/١٠/١١ - ۲۵۰ مورد

کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار و مدیریت خطا


مسئول ایمنی بیمارستان : دکتر بهناز گنابادی   

  شرح وظایف مسئول ایمنی بیمارستان:

1- تقویت مدیریت ایمنی و پیشگیری در بیمارستان با تولیت مشخص و برنامه های معین

2- اولویت بخشی،برنامه ریزی،اجرا و پایش و بازنگری مستمر برنامه های ارتقای ایمنی بیماران در تمام سطوح بیمارستان

3- نظارت میدانی بر روند پیشرفت برنامه های عملیاتی ایمنی

4- جلب مشارکت و ترغیب کارکنان به توجه ویژه به ایمنی بیماران

5- ایجاد فرهنگ بیمار محوری در سطح بیمارستان

6- مشارکت در تدوین برنامه استراتژیک بیمارستان

7- شرکت و همکاری فعالانه در تدوین خط مشی ها و روش های اجرایی در سازمان به منظور اشاعه ارائه خدمات بهینه

8- خودارزیابی استاندارد های الزامی بیمارستان های دوستدار ایمنی بیمار در بیمارستان

9- طراحی و برگزاری دوره های آموزشی به منظور ارتقا درک و بصیرت کارکنان از استاندارد های الزامی بیمارستان های دوستدار ایمنی بیمار

10- شرکت در بازدید های مدیریتی ایمنی بیمار و پیگیری انجام اقدامات اصلاحی و بازخورد به کارکنان

11- همکاری در انجام ممیزی های بالینی و پیشنهاد موضوعات ممیزی بالینی بر اساس نتایج بازدید های مدیریتی و تحلیل ریشه ای وقایع

12- نظارت بر ایجاد و چگونگی استفاده از سیستم یادگیری و گزارش دهی اتفاقات ناخواسته در بیمارستان

13- شرکت و همکاری فعالانه با کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار و مدیریت خطر در چگونگی راهبری موضوعات تهدید کننده ایمنی بیمار

14- شرکت و همکاری فعالانه در تحلیل ریشه ای وقایع تهدید کننده ایمنی بیمار

15- اقدام اصلاحی بر اساس نتایج تحلیل ریشه ای وقایع به منظور کاهش خطرات در سازمان

16- نظارت بر انجام وظیفه سایر اعضای تیم ایمنی بیمار به منظور حسن اجرای وظایف

کارشناس ایمنی: مهناز علمدار

                                                تحصیلات: کارشناس پرستاری

شرح وظایف کارشناس ایمنی بیمار:

1-مشارکت در تدوین برنامه استراتژیک بیمارستان.

2-هماهنگی برنامه ایمنی بیمار با مدیریت ارشد بیمارستان.

3-تدوین اجراوبازنگری برنامه سالیانه ایمنی بیمار در بیمارستان به منظور دستیابی به سطح یک استانداردهای بیمارستان های دوستدار ایمنی بیماربا همکاری ذینفعان.

4-شرکت وهمکاری فعالانه در تدوین خط مشی ها وروشهای اجرایی در سازمان به منظور اشاعه ارائه خدمات بهینه.

5-خودارزیابی استانداردهای الزامی بیمارستان دوستدار ایمنی بیمار در بیمارستان.

6-طراحی وبرگزاری دوره های آموزشی به منظور ارتقائ درک وبصیرت کارکنان از استانداردهای الزامی بیمارستان های دوستدارایمنی بیمار.

7-بررسی فرهنگ ایمنی بیمار بر مبنای سالیانه واقدام اصلاحی به منظور ارتقائ آن.

8-شرکت در بازدیدهای مدیریتی ایمنی بیمار وپی گیری انجام اقدامات اصلاحی وبازخورد به کارکنان.

9-نظارت برایجادوچگونگی استفاده از سیستم یادگیری وگزارش دهی اتفاقات ناخواسته در بیمارستان.

10-شرکت و همکاری فعالانه در تحلیل ریشه ای وقایع تهدیدکننده ایمنی بیمار.

11-اقدام اصلاحی براساس نتایج تحلیل ریشه ای وقایع به منظور کاهش خطرات در سازمان.

12-بستر سازی وایجاد شیوه مناسب برقراری ارتباط در خصوص موضوعات مرتبط به ایمنی بیمار در داخل بیمارستان.

13-برگزاری کمیته ایمنی بیمار هر دوماه وبررسی چالشهای ایمنی بیمار.

14-بررسی گزارش خطا از بخشهای بستری بطور ماهانه.

 


جستجو
cpr در یک نگاه ... (۱۱۸۱ بازدید)
کرونا ویروس (۷۹۰ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...