گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۴ نفر

تعداد بازدید های کل : ۸۱۱۴۱ مورد

پر بازدید ترین روز : ١٣٩٩/١٠/١١ - ۲۵۰ مورد

اورژانس


                                                   سرپرستار بخش اورژانس:

صدیقه رمضان زاده

کارشناس پرستاری

شماره تلفن:

05832340722 داخلی 127

شرح وظایف:

 

الف) جمع آوری اطلاعات و برنامه ریزی :

۱-     بررسی وضعیت موجود در واحد تحت نظارت به منظور تعیین مشکلات مرتبط با ارائه خدمات و کیفيت مراقبت .

۲-     تعیین خط مشی جهت واحد مربوطه در راستای اهداف کلی سازمان .

۳-     برنامه ریزی در جهت اجرای استانداردهای مراقبتی .

۴-     تنظیم برنامه کار کارکنان تحت نظارت در شیفت های مختلف .

۵-     تعیین وظایف کارکنان تحت نظارت (تقسیم کار).

۶-      برنامه ریزی جهت ثبت و ارائه گزارش کامل از وضعیت هر بیمار / مددجو در هر شیفت بر بالين بيمار .

۷-   برنامه ریزی جهت آگاه سازی کارکنان جدیدالورود به مقررات اداری ، استاندارد هاي مراقبتي و شناخت کامل نسبت به واحد از نظر محيط فيزيکي ، وسايل و تجهيزات و آشنايي با ساير قسمت هاي مرکز .

۸-     برنامه ریزی جهت ارتقاء کیفیت خدمات ارائه شده توسط کادر تحت سرپرستی .

۹-     برنامه ریزی جهت آموزش به مددجویان / بیماران ، خانواده و ....... (مراقبت از خود و توانبخشی و ........).

۱۰-  پیش بینی نیازهای واحد مربوطه از نظر امکانات ، تجهيزات موجود و لوازم مصرفي و پيگيري جهت تامين آن .

۱۱- برنامه ریزی جهت تحویل و تحول تجهیزات واحد مربوطه در هر شیفت کاري .

۱۲-  برنامه ریزی جهت کنترل عملکرد تجهیزات مورد استفاده در بخش در هر شیفت .


ب) سازماندهی:

۱۳- تشکیل جلسات گروهی و جلب مشارکت کارکنان در جهت حل مشکلات واحد مربوطه ( كاركنان ، مددجویان / بیماران و .........).

۱۴- توجه به نیازهای کارکنان و ایجاد انگیزه جهت افزایش رضايت شغلي .

۱۵- برقراری حسن تفاهم بین کارکنان واحد مربوطه و سایر واحدها.

۱۶- انجام مراقبت های پرستاری در مواقع اورژانس .

۱۷- ایجاد هماهنگی و همکاری بین کادر پرستاری و ساير واحدها .

۱۸- شرکت در جلسات مدیران و ارائه نیازهای کارکنان ، مددجویان/ بیماران جهت بهبود وضعيت .

۱۹- همراهی با پزشک به هنگام ویزیت بیماران و ارائه گزارش لازم .

۲۰- ثبت و گزارش کلیه امور واحدهای مربوطه به مسئولین ذیربط ( شامل : درخواست ها ، وقایع غير مترقبه حوادث ، کمـــــــبود ها و نقايص ، نيازها و .......) .

۲۱- مشارکت و همکاری در برنامه های آموزش ضمن خدمت ، باز آموزی و ..... کارکنان .

۲۲-  مشارکت و همکاری در آموزش دانشجویان پرستاری و سایر کارآموزان در واحد مربوطه .

۲۳-  مشارکت و همکاری در پژوهش ها و تحقیقات کاربردی پرستاری .

۲۴- برپایی کنفرانس های داخلی جهت افزایش سطح دانش و مهارت حرفه اي پرستاران .


ج) هدایت و رهبری : کنترل هدایت و ارزشیابی.

۲۵- کنترل حضور و غیاب پرسنل تحت سرپرستی .

۲۶- تکمیل فرم ارزشیابی کارکنان جهت پرسنل تحت سرپرستی .

۲۷- ارزشیابی مستمر خدمات ارائه شده توسط کادر تحت سرپرستی از طریق : بررسی رضايت مندي مددجويان ، بيماران ، همکاران با ابزار مناسب ( مشاهده ، چک ليست و ........) .

۲۸- نظارت و ارزشیابی مستمر بر رعایت معیارهای رفتار شغلي و اخلاقي کارکنان و انطباق امور پزشکي با موازين
 شرع مقدس .

۲۹- ارزشیابی اثر بخشی آموزش های داده شده به کارکنان ، مددجویان ، خانواده و دانشجويان .

۳۰- کنترل و پی گیری ثبت و اجرای دستورات پزشک و نظارت اجرای آن .

۳۱- مشارکت و همکاری با کمیته های بیمارستان بنا به صلاحدید سرپرست مربوطه .

۳۲- نظارت بر حسن اجرای تعرفه های پرستاری .

۳۳- نظارت مستمر بر اقدامات ضروری به منظور پیشگیری از عفونت ها .

۳۴- همکاری و همراهی و ارائه گزارش هنگام بازدید مسئولین مافوق و گروه های بازرسي .

۳۵- نظارت بر حسن اجرای کلیه خدمات پرستاری در واحد مربوطه .


جستجو
cpr در یک نگاه ... (۱۱۸۱ بازدید)
کرونا ویروس (۷۹۰ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...