×
  • دوشنبه ٢٠ مرداد ١٣٩٩
دانشگاه علوم پزشکی بجنورد

صوت و فیلم
سفر دکتر حریر چی معاون کل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی بجنورد

سفر دکتر حریر چی معاون کل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی بجنورد
شنبه ٤ مرداد ١٣٩٩

سفر دکتر حریر چی معاون کل وزارت بهداشت درمان ...

گزارش تصویری
سفر دکتر حریرچی معاون کل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به بجنورد

سفر دکتر حریرچی معاون کل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به بجنو...
جمعه ٣ مرداد ١٣٩٩

سفر دکتر حریرچی معاون کل وزارت بهداشت درمان ...