مدیر اداره پرستاری

1692

محمدرضا تاتاری                     

مدیر اداره پرستاری

05832210940 داخلی 115

ایمیل:mr.tatari@nkums.ac.ir

سنوات کاری : 21 سال

تحصیلات:کارشناس پرستاری-کارشناس حقوق و کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی

 

 

 
 

شرح وظایف مدیر / رئیس اداره پرستاری دانشگاه

-  سیاستگذاری امور پرستاری در راستای سیاست های کلان وزارت متبوع و اهداف دانشگاه

-  سیاستگذاری و نظارت بر حسن اجرای برنامه های پرستاری گسترش بهداشت جامعه (مانند مراکز ارایه مراقبت پرستاری در منزل و ...)

-  سیاست گذاری و نظارت بر حسن اجرای برنامه های پرستاری سالمندی

-  سیاست گذاری، اجرا و نظارت بر برنامه صدور پروانه صلاحیت حرفه ای پرستاری

-  تعیین خط مشی و ارائه راهکار جهت تحقق اهداف کلان مدیریت پرستاری/ اداره پرستاری در حوزه ریاست دانشگاه

-  تشکیل، هدایت و رهبری گروه های کارشناسی بر اساس وظایف و ماموریت های محوله در مدیریت پرستاری/ اداره پرستاری دانشگاه

-  هدایت، رهبری و توانمند سازی مدیران پایه (سرپرستاران)، مدیران میانی (سوپروایزران)، مدیران ارشد پرستاری (مدیران دفاتر پرستاری بیمارستان) در امور مربوطه

-  مشارکت در تنظیم و اولویت بندی بودجه فعالیت های مرتبط پرستاری باحضور فعال در کارگروه توزیع درآمد اختصاصی ریاست دانشگاه

-  تعیین خط مشی ها و ارائه راهکارهای مناسب جهت استفاده بهینه از منابع موجود در ارائه خدمات پرستاری در سطح دانشگاه

-  نظارت در خصوص تعیین، ابلاغ و اجرای شرح وظایف کارکنان، شرایط احراز، حدود انتظارات و عوامل عملکردی رده های مختلف شغلی پرستاری در تمامی واحد های مرتبط پرستاری در سطح دانشگاه

-  نظارت بر حسن اجرای قانون ارتقاء بهره وری کادر پرستاری و مامایی

-  نظارت و پایش عملکرد کادر پرستاری بر اساس شرح وظایف ابلاغی

-  برنامه ریزی و مدیریت منابع انسانی پرستاری در سطح دانشگاه و اتخاذ سیاستهای مناسب در تامین، توزیع، برآورد، نگهداشت و توانمند سازی نیروی انسانی پرستاری در قالب طرح لایحه پرستاری،استخدام، قرارداد و ...

-  مدیریت نقل و انتقالات و بازنشستگی نیروی انسانی کادر پرستاری بر اساس قوانین کشوری ودستورالعمل های موجود دانشگاه

-  نظارت بر ارزشیابی و ارتقای شغلی کارکنان پرستاری / پرستاری مامایی با تاکید براصول بهره وری و رضایتمندی کارکنان و خط مشی های دانشگاه و قوانین کشوری

-  برنامه ریزی و نظارت جهت ارتقاء کیفی و استاندارد سازی مستمر شاخص های ساختاری، فرآیندی و برآیندی خدمات پرستاری در سه سطح پیشگیری، مراقبت و بازتوانی در مراکز تابعه با تاکید بر رعایت حقوق، تامین ایمنی و حفظ حریم مددجویان

-  برنامه ریزی و نظارت بر ارایه خدمات پرستاری مراکز درمانی تابعه

-  برنامه ریزی، هدایت و رهبری فعالیت های آموزش و توانمند سازی کادر پرستاری

-  برنامه ریزی و نظارت در خصوص اجرا و استقرار برنامه آموزش همگانی و بیماران (آموزش سالمت به مددجویان) در مراکز تابعه

-  نظارت برآموزش، اجرا و پایش برنامه شاخص های ملی کیفیت مراقبت های پرستاری در بالین در سطح دانشگاه

-  همکاری در ارزیابی محورهای عملکردی پرستاری واحدها و رتبه بندی بیمارستان های تابعه دانشگاه بر اساس شاخصهای اعتباربخشی ملی

-  برنامه ریزی، پیشنهاد، ارائه راهکار واتخاذ تدابیر اجرایی جهت تامین نیازهای رفاهی و انگیزشی شغلی کارکنان پرستاری و رسیدگی به شکایات حرفه ای و اداری کارکنان

-  همکاری در بازنگری و اجرای ضوابط ، مقررات و آیین نامه های حرفه ای کادر پرستاری

-  برنامه ریزی، اجرا و پایش دستورالعمل ها و بسته های مراقبتی ابلاغی وزارت متبوع مانند مراقبت موردی، مراقبت در منزل، صلاحیت حرفه ای، شرح وظایف کادر پرستاری و ...

-  برنامه ریزی و نظارت در خصوص اجرا و بکارگیری نتایج پژوهش های کاربردی در حیطه پرستاری و تقویت رویکرد مبتنی برشواهد در ارائه خدمات پرستاری

- همکاری متقابل با دانشکده پرستاری و مامایی در آموزش دانشجویان پرستاری و کادر پرستاری

-  همکاری متقابل با انجمن های صنفی و علمی پرستاری

-  همکاری با وزارت بهداشت

-  پیگیری و برگزاری مراسم مختلف نظیر هفته سالمت، روز پرستار، انتخابات صنفی و ...

-  مشارکت در تدوین برنامه مدیریت بحران دانشگاه

 

مسئولیت ها:

- اجرای دستورالعمل های ابلاغی وزارت بهداشت و دانشگاه

-  مدیریت منابع انسانی کادر پرستاری در سطح دانشگاه

-  مدیریت ارائه خدمات مراقبتی پرستاری درسطح مراکز تابعه دانشگاه

-  اطمینان از انطباق عملکردهای مراقبتی کادر پرستاری در مراکز تابعه با استانداردهای مراقبتی و رویکرد عملکرد مبتنی بر شواهد با تاکید بر حفظ حریم، رعایت حقوق و تامین ایمنی مددجویان

-  پاسخگویی در خصوص اجرای اعتباربخشی محورهای عملکردی پرستاری در سطح دانشگاه

-  مدیریت آموزش حین خدمت کادر پرستاری

-  مدیریت آموزش سلامت به مددجویان در مراکز تابعه

-  رسیدگی به مطالبات و درخواست های پرسنلی (اداری ، حقوقی و مالی) کادر پرستاری

-  مشارکت، پیگیری و اجرای مراسم مختلف نظیر هفته سلامت، روز پرستار، انتخابات صنفی و ...

-  مشارکت در تدوین برنامه مدیریت بحران دانشگاه

-  مشارکت در برنامه های ارزیابی بیمارستانهای تحت پوشش نظیر اعتباربخشی
از مجموع 18 رأی