اداره نظارت بر امور درمان تعرفه و اعتبار بخشی

2138

آقای حسن سهرابی                   

 رئیس اداره نظارت بر امور درمان ، تعرفه و اعتبار بخشی

05832210490 داخلی 134

ایمیل: hasan.sohrabi@nkums.ac.ir

سنوات کاری: 21 سال

تحصیلات: لیسانس پرستاری -کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

شرح وظایف:

1.اجرا و پیگیری امور محوله

2.نظارت بر نحوه ارزشیابی و بازدید از عملکرد مطب، دفاتر کار،  موسسات پزشکی دولتی خصوصی  و نظارت بر  مراحل تاسیس موسسات

3. شرکت در جلسات  مربوط به واحد نظارت بردرمان                                                                                                              

4. بررسی و پیگیری شکایات ارجاعی

5. بررسی و تائید نیاز از نظر نیرو، تجهیزات ، فضا و غیره

6. بررسی مشکلات موجود در بیمارستانها و راهکارهای لازم

7.جمع بندی و ارائه فعالیتهای واحد به معاونت درمان

 8.ارزیابی و ارزشیابی کارکنان تحت سرپرستی

9. پیشنهاد ارجاع موارد مختلف به مراجع قضایی

10. نظارت بر حسن اجرای سیستم ثبت مرگ و میر
از مجموع 22 رأی