مدیریت امور بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی

1885

دکتر عباس کمالی         

مدیر امور بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی

رشته تحصیلی    دکتری عمومی

شماره تماس : 05832210940-45 داخلی  111

ایمیل : ab.kamali@nkums.ac.ir

سنوات کاری : 25 سال

 

 

شرح وظایف:

ارتباط مستمر با اداره اعتبار بخشی وزارت متبوع و پیگیری امور مربوطه

                                                            ارتباط مستمر دبا بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه وانجام بازدیدهای دوره ای

                                                            برنامه ریزی جهت زمانبندی اعتباربخشی بیمارستانها با هماهنگی وزارت مطبوع و اعلام به بیمارستانهای تحت پوشش

                                                            هماهنگی با حوزه های مختلف دانشگاه بمنظور مشارکت در اعتبار بخشی

                                                           انجام اعتبار بخشی سالیانه کلیه بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه

                                                           ارسال گواهینامه اعتبار بخشی موسسات درمانی به مراکز ذیربط

 
از مجموع 18 رأی