معرفی اعضا

95

نام و نام خانوادگی: دکتر رضا آل طه


سمت : سرپرست اداره سازمان های مردم نهاد و خیرین سلامت 
درجه تحصیلی: دکترای مدیریت آموزشی

شماره تماس :
31511190

 

___________________________________________________________________________________________

نام و نام خانوادگی: مهندس مجید پورخیاط

سمت:  کارشناس خیرین و موسسات خیریه سلامت

شماره تماس : 
31511190

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________

 

نام و نام خانوادگی: خدیجه بهادری

سمت:  کارشناس خیرین و اوقاف

شماره تماس : 
31511190