×
  • چهارشنبه ١ خرداد ١٣٩٨
دانشگاه علوم پزشکی بجنورد

معرفی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی(نسخه انگلیسی)

1868

معرفی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی(نسخه انگلیسی)

تهیه شده در مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
از مجموع 22 رأی

فاقد نظر