گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۱ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۱۸ مورد

تعداد بازدید های دیروز : ۲۸ مورد

تعداد بازدید های هفته : ۲۳۸ مورد

تعداد بازدید های کل : ۲۱۸۴۸۸ مورد

اساسنامه


 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی
اساسنامه مرکز تحقيقات  بیماریهای منتقله بوسیله ناقلین

ماده 1- به منظور گسترش پژوهش و ارائه راه حل در امور بهداشتی درمانی و به موجب اين اساسنامه مرکز تحقيقات بیماریهای منتقله بوسیله ناقلین که در اين اساسنامه مرکز تحقيقات ناميده می شود برای تامين اهداف زير مورد موافقت قرار گرفت.

ماده 2- اهداف 
1- توسعه و بکارگيری دانش بشری در زمينه بیماریهای منتقله بوسیله ناقلین

2-  انجام پژوهشهاي بنيادي اپيدميولوژيك و باليني در جهت اصلاح نظام ارائه خدمات بهداشتي درماني كشور به منظور جوابگوئي به نيازهاي جامعه اسلامي

3- جمع آوری، تنظيم و طبقه بندی اسناد، مقالات و مدارک مربوطه و انتشار آنها

4-  تربيت نيروی انسانی محقق در زمينه بیماریهای منتقله بوسیله ناقلین

5-  ترغيب تشويق و بکارگيری محققين

6- همکاری علمی با مراکز تحقيقاتی و اجرائی مربوطه در داخل کشور ومراکز تحقيقاتی و آموزشی ساير کشورها و سازمانهای بين‌المللی با رعايت قوانين و مقررات دولت جمهوری اسلامی ايران

7- برنامه ریزی جهت افزایش دانش و آگاهی جامعه در راستای پیشگیری از بیماریهای منتقله بوسیله ناقلین

8- مشاركت در برنامه ريزي و سياست گذاري منطقه اي و ملي در زمينه بیماریهای منتقله بوسیله ناقلین

  ماده 3- ارکان مرکز عبارتند از:

  الف – شورايعالی

  ب – رئيس مرکز

ماده 4- اعضاء شورايعالی مرکز عبارتند از:

1-    ریاست دانشگاه

2-    معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه

3-    معاون بهداشتی دانشگاه

4-    رئيس مرکز

5-    سه نفر از اعضاء هيات علمی یا پژوهشگران مرکز با پيشنهاد رئيس مرکز و تائيد رئيس دانشگاه

ماده 5- وظايف شورايعالی مرکز بشرح زير می باشد:

1-    تصويب خط مشی پژوهشی مرکز

2-    تصويب طرحهای همکاری با ساير دانشگاهها و موسسات آموزشی پژوهشی داخلی و خارج از کشور و سازمانهای بين المللی مطابق مقررات و ضوابط مربوطه

3-    بررسی و تصويب گزارش سالانه فعاليتهای مرکز

4-    بررسی و تصويب و بودجه سالانه مرکز درمحدوده اعتبارات تخصيصی و با رعايت ضوابط قانونی

5-    تصويب دستورالعمل های مربوط به امور داخلی شورايعالی و دستورالعملهای اجرائی مرکز تحقيقات

6-     پيشنهاد سازمان و تشکيلات مرکز

  تبصره : مصوبات شورايعالی مرکز براساس سياستها و خط مشی ها و هماهنگی با وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی خواهد بود.

ماده 6- رئيس مرکز به پيشنهاد شورايعالی مرکز و حکم رئيس دانشگاه علوم پزشکی هر چهارسال يکبار منصوب می گردد و انتخاب مجدد وی بلامانع است.

ماده 7- وظايف رئيس مرکز:
رئيس مرکز بالاترين مقام اجرائی مرکز است و در حدود ضوابط قانونی و مصوبات شورايعالی جهت اجرای وظايف و امور محوله اقدام می نمايد.

ماده 8: اعضاء مرکز: مرکز دارای دو نوع عضو بشرح زير است:

  الف ) اعضاء پيوسته : که اعضاء هيات علمی و کارشناسان تمام وقت مرکز هستند.

  ب ) اعضاء وابسته : که اعضاء هيات علمی ساير گروههای دانشگاه علوم پزشکی و يا ساير دانشگاهها و موسسات آموزش عالی هستند.

ماده 9- منابع مالی مرکز:

  الف ) درآمدهای حاصله از خدمات مرکز طبق ضوابط قانونی

  ب ) کمک و هدايای اشخاص حقيقی و حقوقی

  ج ) اعتبارات دولتی در صورت تخصيص

  با توجه به مصوبه مورخ ……………… شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی، اين اساسنامه در 9 ماده و يک تبصره به تصويب رسد.

  بديهی است درصورتيکه طبق ضوابط دستورالعمل اجرايی نحوه اخذ مجوز تاسيس مراکز تحقيقاتی علوم پزشکی ( دولتی – غيردولتی )‌ و نحوه ارزشيابی آنها مصوب 81.2.30 شورای گسترش دانشگاهها، مراکز مذکور درمهلت پيش بينی شده، موفق به اخذ موافقت نهايی نگردد. اين اساسنامه بالااثر خواهد شد.

دکتر مرضيه وحيد دستجردی

وزير بهداشتجستجو

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...