-

به سایت اداره بازرسی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی خوش آمدید


گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۱ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۱۴ مورد

تعداد بازدید های دیروز : ۹۳ مورد

تعداد بازدید های هفته : ۶۷۳ مورد

تعداد بازدید های کل : ۱۵۱۱۹۱ مورد

پر بازدید ترین روز : ١٣٩٩/١٠/٢٣ - ۵۲۲ مورد

شرح وظایف اداره بازرسی


نمونه ای از شرح وظایف اداره بازرسی

آگاهی از عملکرد، دستاوردها، نوآور یها، موفقیتها، محدودیتها، ضعفها و مشکلات سازمان.

برقراری ارتباط مناسب و منطقی با مسئولین، مدیران و کارشناسان دانشگاهی.

هماهنگی و همکاری با کلیه واحدهای سازمانی تحت پوشش نهادها و سازما نهای مرتبط.

نظارت و پیگیری بر دریافت شکایات حضوری و مکتوب مردم.

پیگیری برای ارسال پاسخ به شاکیان.

تهیه و تنظیم برنام هه ای بازرسی مستمر دور های و یا موردی از واحدهای سلامت تحت پوشش برای سنجش میزان مطابقت عمل و عملکرد اقدام کنندگان با اهداف، برنامه ها، دستورالعمل ها، ضوابط و شاخص های مورد ارزیابی

شناسایی و کشف گلوگا هه ای فساد خیز و مفاسد اداری از طریق بازرس یه ای آشکار و پنهان، ارائه گزارش و پسخوراندهای لازم به مدیران ذ یربط.

بازرسی از عملکرد مدیران و کارکنان و سنجش میزان رضایت مردم از واحدهای مختلف و نحوه برخورد آنان با اربا برجوع و گزارش به مقام مافوق.

بررسی و تحقیق پیرامون صح توسقم موضوع شکایات و پیگیری و اخذ نتیجه نهایی به منظور پاسخگویی به شاکی

همکاری در جمعبندی شکایات و تجزیه وتحلیل علل بروز شکایات و ارائه گزارش به مقام مافوق

کشف مفاسد اداری از طریق بازرس یهای آشکار و پنهان و ارائه گزار ش های لازم به مقامات ذ یربط

برقراری ارتباط با سازمان بازرسی کل کشور و ایفای وظیفه مندرج در ماده 12 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور ، کمیسیون اصول 88 و 90 مجلس شورای اسلامی و واحدهای نظرسنجی دستگاه ها و رسانه های جمعی و مطبوعات

بررسی و پاسخگویی در خصوص مراجعه به نهادهای نظارتی و بازرسی.

جستجو
رسیدگی به شکایات (۲۴۳۶ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...