اهداف

170

اهداف

کتابخانه دانشکده بهداشت دارای اهداف زیر می باشد:

  • کمک به ارتقاء سطح کیفی آموزش و پژوهش
  • تمرکز منایع اطلاعاتی و ایجاد تسهیلات دسترسی به آنها
  • کمک به ارتقاء سطح کیفی آموزش و پژوهش
  • ارتقای سطح کمی و کیفی منابع اطلاعاتی علمی- تخصصی و مرجع
  • سازماندهی موثر مجموعه به منظور افزایش میزان دسترسی به آن
  • انجام آموزش های لازم جهت جستجوی اطلاعات و استفاده هر چه بهتر از منابع
  • برقراری ارتباط با سایر مراکز اطلاع رسانی  جهت رفع کمبود منابع
  • نیازسنجی اطلاعاتی جامعه کتابخانه با توجه به رشته های آموزشی و اهداف دانشگاه
  •  گردآوری متون اعم از کتب چاپی فارسی و غیر فارسیاز مجموع 1 رأی