چشم انداز

174

کتابخانه دانشکده دندانپزشکی در جهت ارتقاء سطح دانش جامعه علمی گام بر می دارد. در این راستا برآن است تا با فراهم نمودن منابع الکترونیک علمی و معتبر جهانی ، زمینه تقویت و توسعه فعالیت های آموزشی و پژوهشی جامعه علمی را فراهم نماید.