×
  • جمعه ١٤ آذر ١٣٩٩
دانشگاه علوم پزشکی بجنورد

چک لیست بازرسی کرونا

729

چک لیست بازرسی عمومی برای نظارت بر فاصله گذاری اجتماعی هوشمند

 
از مجموع 26 رأی

فاقد نظر