×
  • پنج شنبه ١٠ اسفند ١٤٠٢
دانشگاه علوم پزشکی بجنورد
--%>

نخستین عمل قلب باز در استان خراسان شمالی با موفقیت انجام شد

593

نخستین عمل قلب باز در استان خراسان شمالی با موفقیت انجام شد تدوین وتصویر مهدی احمدی
از مجموع 10 رأی

فاقد نظر