گزارش عملکرد کتابخانه در سال 1400

115

گزارش عملکرد کتابخانه در سال 1400:

  • امانت و عودت منابع کتابخانه به اعضا کتابخانه
  • فایل کردن کتاب در کتابخانه بر اساس رده
  • تسویه دانشجویان فارغ التحصیلی
  • درج شماره ثبت کتاب
  • تهیه لیست کتاب های مورد نیاز کتابخانه
  • رده بندی کتاب هااز مجموع 1 رأی