نرم افزار جستجو منابع کتابخانه

71

لینک دسترسی به منابع چاپی و الکترونیک  کتابخانه مرکزی و کتابخانه های اقماری دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی:

http://lib.nkums.ac.ir/faces/home.jspx