×
  • دوشنبه ٢٨ خرداد ١٤٠٣
دانشگاه علوم پزشکی بجنورد
--%>

شورای دانشگاه

430

شرح وظايف شوراي دانشگاه:


1. ارزيابي كلي عملكرد دانشگاه؛

2. بررسي و تصويب دوره ها و رشته هاي آموزشي جديد و برنامه هاي آن، پيشنهادي معاونتها و شوراهاي تخصصي دانشگاه به منظور ارائه به مراجع ذيصلاح براي تصويب؛

3. بررسي وتصويب ضوابط تدوين شده در راستاي همكاري دانشگاه با موسسات دولتي و غيردولتي داخلي و خارجي با رعايت قوانين و مقررات موضوعه؛

4. بررسي و تاييد برنامه هاي پذيرش دانشجو توسط دانشكده ها و آموزشكده ها، مبتني بر بودجه و امكانات دانشگاه و در راستاي اجراي تكاليف مندرج در برنامه هاي توسعه كشور، مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي، و سياستهاي هريك از وزارتين به منظورارسال به وزارت مربوطه؛

5. بررسي و تصويب برنامه هاي پيشنهادي آموزشي وپژوهشي كوتاه مدت؛

6. بررسي گزارش تحليلي ارائه شده توسط واحدهاي ذيربط در خصوص مشكلات تربيتي، فرهنگي، آموزشي، دانشجويي، پژوهشي و فناوري، پشتيباني و خدماتي به منظور ارائه راهكارهاي سازنده و عملي جهت رفع كاستيها؛

7.بررسي سالانه امكانات علمي (نيروي انساني وتجهيزات) دانشگاه و تعيين كمبودها و طبقه بندي نيازهاي علمي و اقدام براي تأمين آنها

8. ارجاع برخي از موضوعات دانشگاه براي بررسي و اظهارنظر به يكي از شوراهاي تخصصي حسب مورد؛

9.تدوين و تصويب آيين نامه هاي داخلي شورا و كميته هاي آن

 

 
از مجموع 1 رأی

فاقد نظر