گزارش عملکرد کتابخانه در سال 1401

49

خرید نرم افزار آذرسا

لیبل گذاری کتاب ها

ثبت اطلاعات کتاب در نرم افزار آذرسا

ورود اطلاعات اعضا در نرم افزار

تسویه دانشجویان فارغ التحصیل

تهیه لیست کتاب های مورد نیاز کتابخانه
از مجموع 1 رأی