سه شنبه ٢٩ فروردين ١٣٩٦ -گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۴ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۲۰۴ مورد

تعداد بازدید های کل : ۱۴۹۳۰۷ مورد

اولویت های پژوهشی


اولویت هاي پژوهشی گروه پرستاري سالمندي:

 1. سبک زندگی و سلامت سالمندي
 2. مدل هاي مراقبتی سالمندي
 3. وضعیت اپیدمیولوژي سالمندي در استان خراسان شمالی
 4. نیاز سنجی دوران سالمندي
 5. مداخلات آموزشی، مراقبتی، درمانی، توانبخشی به منظور ارتقاي سلامت سالمندان
 6. بیماري هاي دوران سالمندي
 7. طراحی مدل هاي خدمات مراقبتی و توانبخشی سالمندان
 8. عوامل اجتماعی و روانی مؤثر بر سالمندي
 9. تکریم و احترام به سالمندان و تحکیم ارتباط بین نسلی
 10. مشارکت اجتماعی سالمندي
 11. مشکلات جنسی سالمندي
 12. تکنولوژي و سالمندي
 13. مدیریت و سیاست گذاري در امور سالمندي
 14. غفلت و سوء رفتار با سالمندان
 15. سقوط در سالمندان
 16. مراقبت تسکینی در سالمندان
 17. درد در سالمندان
 18. مراقبت در مراحل انتهایی زندگی
 19. مراقبت از خواب سالمندان
 20. افسردگی در سالمندان
 21. ورزش در سالمندان
 22. تاثیر ورزش در سالمندان
 23. تغذیه در سالمندان

اولویت هاي پژوهشی گروه پرستاري:

اولویتهاي پژوهشی گروه پرستاري داخلی و جراحی:

 1. ارتقاء کیفیت آموزش، پژوهش ، مراقبتهاي بالینی با تاکید بر اقدام پژوهی
 2. غربالگري، پیشگیري ومراقبت از بیماري هاي قلبی وعروقی
 3. ارتقاء کیفیت مراقبت در بخش هاي ویژه و داخلی جراحی
 4. استفاده از فناوري در ارتقاء سلامت) تله نرسینگ، تله مدیسین(
 5. استانداردسازي و پیشگیري از خطاهاي پرستاري
 6. بررسی وارتقاء کیفیت زندگی بیماران
 7. توانمندسازي و کارآمدي دانشجویان ،مربیان و مدرسین پرستاري در بالین
 8. ارزیابی و بکارگیري روش هاي نوین آموزش بالینی و تئوري
 9. مدیریت و برنامه ریزي درسی در ابعاد تئوري و عملی
 10. بررسی آگاهی مددجویان از حقوق خود
 11. بررسی عوارض و تداخل اثر آنتی بیوتیکها با هم و با سایر داروها در بیماران بستري
 12. بررسی تاثیر روشهاي حمایت تنفسی در بیماران بستري در بخش هاي ویژه
 13. بررسی تاثیر روشهاي مختلف ماساژ در بیماران بیحرکت
 14. بررسی تاثیر خانواده بر اختلالات اضطرابی ناشی از بستري شده
 15. بررسی تاثیر طب مکمل در بیماریهاي اندوکرین، گوارشی، اعصاب و .....
 16. تولید ، توسعه و کاربرد نظریه هاي پرستاري با هدف ارتقاء رویکردهاي انسانی و ابعاد بشردوستانه در نظام سلامت
 17. بررسی میزان و علل عفونت محل اعمال جراحی
 18. مدیریت زمان در بخش هاي مختلف
 19. بررسی مشکلات پرستاران شاغل )رفاهی، اجتماعی، فرهنگی، حرفهاي و  (... و تأثیر آن بر کیفیت مراقبتهاي پرستاري
 20. مقایسه روشهاي مختلف مراقبتهاي پرستاري
 21. بررسی کیفیت مراقبت پرستاري استاندارد در بخش هاي مختلف
 22. مقایسه عملکرد پرسنل بخش هاي ویژه (دیالیز(CCU,ICU با استانداردهاي جهانی
 23. کاهش و پیشگیري عوامل خطر در بیماریهاي قلبی عروقی، سرطان ها و مشکلات دوران سالمندي و مراقبتهاي آن
 24. مقایسه روش هاي پانسمان با وضعیت استاندارد در مراکزآموزشی درمانی
 25. مقایسه روش اسکراب کردن ، با میزان ارگانیزم هاي دست پرسنل اسکراب اتاق عمل هاي مختلف
 26. کاربرد داروها و وسایل اورژانس
 27. توجه به مدیریت زمان در اورژانس
 28. انجام مراقبت هاي مستقل پرستاري در ارتباط با صدمات
 29. و غیره ) Case Method -29 مقایسه روش هاي مختلف مراقبتی ( براي مثال
 30. بر نتیجه درمان ) - IV Medica -30 بررسی تاثیر تجویز وریدي داروهاي آنتی بیوتیک ( به روش کتاب
 31. تاثیر آموزش در بیماران دیابتی و نارسایی کلیه بر عوارض بیماري
 32. بررسی کیفیت ارائه مراقبت در بخش سوختگی بر اساس استاندارد
 33. بررسی کیفیت ارائه مراقبت در بخش هاي انکولوژي بر اساس استاندارد
 34. بررسی تاثیر کلینیک هاي مشاوره دیابت در کنترل قند خون بیماران مراجعه کننده به درمانگاه دیابت
 35. بررسی عوامل موثر بر به تاخیر افتادن اعمال جراحی و افزایش زمان انتظار بیماران قبل از انجام جراحی
 36. تاثیر آموزش بر عملکرد مددجویان در فیلدهاي مختلف درمانی
 37. تاثیر انواع عفونت هاي تولید شده توسط میکروارگانیسم هاي مختلف در افزایش طول مدت بستري بیماران سوختگی
 38. بررسی تاثیر آموزش هاي قبل از عمل بر روند بهبودي پس از عمل در بیماران جراحی
 39. بررسی تاثیر آموزش هاي قبل از عمل بر روند کنترل درد بیماران پس از اعمال جراحی
 40. در بخش پرستاري Service and Education -40 بررسی میزان تعاملات میان
 41. بررسی انواع عفونت هاي بیمارستانی در بخشهاي مراقبت ویژه و عوامل موثر در بروز آنها
 42. نقش مراقبت از دهان در پیشگیري از بروز پنومونی بیمارستانی در بخش هاي ویژه
 43. بررسی عوامل موثر در جدایی آموزش پرستاري و عملکرد پرستاران
 44. تاثیر آموزش ارتباط صحیح در نحوه برخورد پرستاران با بیماران و خانواده هاي آنها
 45. اندازه گیري کیفیت مراقبت پرستاري در بخش هاي مختلف
 46. فرسودگی شغلی پرستاران
 47. حیطه هاي نگرانی و چالش ها در پرستاري

 

اولویتهاي پژوهشی گروه اصول و فنون و مدیریت خدمات پرستاري :

 1. اثربخشی اقدامات پیشگیري، درمانی و مراقبتی، در جهت افزایش رضایت جامعه، بیماران و کارکنان
 2. بررسی میزان شیوع بیماریهاي قلبی و عروقی در استان و راههاي کنترل و پیشگیري از آن .
 3. بررسی میزان و نوع ارتباط (همکاري) کادر درمان ( پزشک ، پرستار و 000 ) در امر مراقبت از بیمار
 4. بررسی میزان آگاهی پرستاران و ماماها از حقوق خود .
 5. بررسی میزان تطابق آموزش هاي پرستاري با اجراي وظایف بالینی پرستاران
 6. بررسی میزان آگاهی و توانایی به بکارگیري نقشهاي مدیریتی پرستاران در بیمارستانها
 7. بررسی تامین نیروي انسانی پرستاري در بخشهاي مختلف بیمارستانها
 8. بررسی تأثیر ارزشیابی مستمر عملکرد پرستاران بر کیفیت مراقبتهاي پرستاري
 9. مطالعه راهکارهاي کاهش فاصله بین آموزش و درمان
 10. مطالعه راهکارهاي بهبود ارتباط ما در درمان و تأثیر آن بر رضایت مددجویان
 11. بررسی علل ایجاد تضاد در سازمانها و شیوه هاي برخورد منطقی با آن

 

اولویتهاي پژوهشی گروه پرستاري اطفال:

 1. خون گیري از کودکان، نحوه، مقدار، دفعات خون گیري و تست هاي آزمایشگاهی که در بخشهاي کودکان رایج است.
 2.  IV بیماران، نحوه زدن آن، تدابیري که می توان جهت کم کردن استرس کودك انجام داد. مدت نگهداري آن ، پانسمان روي آن و .........
 3. محلولهاي تزریقی که براي سرم بکار می رود. میزان استریلیتی آنها، نگهداري آنها و در بعضی موارد این محلولها ساخته می شود کیفیت محلول مورد سئوال است .
 4. مراقبتهاي پرستاري که توسط مادر کودك انجام می گیرد .
 5. انجام مراقبتهاي پرستاري، نحوه انجام آن، کیفیت اجراي آن در بیماریهاي مختلف
 6. بررسی روشهاي دارویی، داروهاي تزریقی، نحوه انجام IM دادن دارهاي وریدي، میزان  dilution داروها، عوارض جانبی آنها
 7. بررسی شیوع و میزان مراجعه کودکان با بیماریهاي مختلف بر اساس سال، فصل و ........
 8. خطاهاي پزشکی و پرستاري
 9. میزان اقامت کودکان در بخشهاي کودکان
 10. پیگیري دستورات درمانی که براي بیمار نوشته می شود .
 11. ارتباط کودك با پرستار، پزشک و کادر درمانی. ( و والدین او)
 12. بررسی میزان بازي که براي کودك فراهم است و کیفیت و امکانات بازي و سرگرمی .
 13. میزان رضایت و علاقمندي دانشجویان در بخش کودکان
 14. بررسی نظرات آنها در مورد ساعات آموزش بالینی، کفایت آن، اشکالات بخشهاي کارآموزي، بررسیروشهاي ارزشیابی
 15. بررسی روشهاي آموزش کلینیکی متداول و مقایسه با استانداردها و روشهاي جدید
 16. بکارگیري روشهاي جدید آموزش کلینیکی و ارزیابی آن
 17. مقایسه کارآموزي یا کارورزي در ایجاد توانمندي هاي دانشجویان در بخش اطفال
 18. بررسی ضعف ها و نقاط قوت کارآموزیها .
 19. تعیین عوامل خطري که منجر به آسیب پذیري مادران و کودکان می گردد .
 20. تعیین میزانهاي بروز و شیوع ؟ در مادران و کودکان
 21. تعیین میزانهاي اختصاصی علتی مرگ در مادران و کودکان

اولویتهاي پژوهشی مربوط به پرستاري بهداشت روان:

 1. بررسی تأثیر آموزش به والدین کودکان و نوجوانان در مورد نحوه ارتباط با آنان
 2. تأثیر مشاوره (فردي و گروهی) بر کاهش اضطراب دانشجویان
 3. تأثیر مشاوره (فردي و گروهی) بر اعتماد بنفس دانشجویان
 4. تأثیر برمشاوره کاهش اضطراب بیماران قبل از اعمال جراحی وپروسیژرهاي توأم با درد
 5. بررسی عوارض داروهاي روانگردان در بیماران بستري در بخشهاي روانی
 6. بررسی تأثیر آموزش به بیماران اعصاب روان بر عود بیماري
 7. بررسی تأثیر آموزش به خانواده بیماران مبتلا به بیماریهاي اعصاب و روان
 8. تأثیر گروه درمانی در کاهش افسردگی
 9. بررسی مقایسه اي خودپنداري در دانشجویان پرستاري و سایر رشته ها
 10. بررسی شیوه هاي مقابله با استرس در دانشجویان پرستاري
 11. بررسی میزان آگاهی دانشجویان از شیوه هاي مقابله با استرس
 12. بررسی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به اختلالات مزمن روانی
 13. بررسی موازین اخلاقی در پژوهشهایی که بر روي بیماران روانی انجام می گیرد .
 14. بررسی آگاهی خانواده بیماران مبتلا به اختلالات روانی از شیوه ها ي مقابله با استرس
 15. بررسی مشکلات دانشجویان دانشکده پرستاري
 16. بررسی میزان طلاق در شهر بجنورد و مقایسه آن با ده سال گذشته
 17. بررسی میزان موفقیت مربیان در شناسائی و حل مشکلات دانشجویان دانشکده پرستاري
 18. بررسی اولویت هاي همسرگزینی دانشجویان دانشکده پرستاري
 19. بررسی تأثیر نگرش دینی بر کاهش اضطراب ، افسردگی ،پرخاشگري و افزایش سلامت روان دردانشجویان دانشکده پرستاري
 20. بررسی عوامل مؤثر بر کم شدن انگیزه مطالعه دانشجویان پرستاري
 21. بررسی و مقایسه نگرش دانشجویان پرستاري و مامائی نسبت به آینده شغلی خود
 22. بررسی میزان سلامت روانی کارکنان دانشکده پرستاري
 23. بررسی علل مراجعه دانشجویان دانشکده پرستاري به مرکز مشاوره

اولویتهاي پژوهشی گروه پرستاري بهداشت جامعه:

 1. تعیین شیوه زندگی سالم در خانواده
 2. تعیین تأثیر آموزش در ارتقاء سطح بهداشت و آگاهی و عملکرد مددجویان
 3. انجام آزمونهاي غربالگري جهت تشخیص زودرس اختلالات جسمی، روانی
 4. نقش پرستار بهداشت جامعه در درمان و پیگیري بیماریها
 5. نقش پرستار بهداشت جامعه در توانبخشی مددجویان نیازمند در سطح جامعه (کودکان معلول، اعتیاد )
 6. نقش پرستار بهداشت جامعه در بازدید منزل .
 7. بررسی راهکارهاي ارائه خدمات بهداشتی درمانی در منزل توسط پرستاران بهداشت جامعه
 8. تعیین استانداردهاي رشد و تکامل در کودکان
 9. تعیین شاخصهاي آنتروپومتریک در مادران، کودکان
 10. بررسی موانع موجود در آموزش مددجویان توسط کارکنان بهداشتی در مراکز بهداشتی- درمانی
 11. بررسی عوامل مؤثر در افزایش سن ازدواج در استان
 12. بررسی علل تمایل ناکافی مردم به استفاده از خدمات بهداشتی بخش دولتی
 13. تأثیر برنامه خود مراقبتی پرستاري محور و خانواده محور در کنترل قند خون در استان خراسان شمالی
 14. بررسی عملکرد تیم سلامت در کاهش مصرف دارو در بیماریهاي مزمن
 15. طراحی و پیاده سازي مدل مناسب جهت تضمین دسترسی مردم حاشیه نشین شهر بجنورد به خدمات بهداشتی دانش آموزان در استان خراسان شمالی
 16.  بررسی شاخص DMFT دانش آموزان در استان خراسان شمالی
 17. بررسی عوامل آسیب رسان به سلامت جمعیت حاشیه شهر بجنورد
 18. بررسی  Abuse  گروههاي پر خطر جامعه(سالمندان،کودکان،زنان باردار)
 19. بررسی عوامل مؤثر در دسترسی به خدمات سلامت

اولویت هاي پژوهشی گروه مامایی:

 1. زایمان فیزیولوژیک
 2. مراقبت از نوزاد
 3. مشارکت پدر در حاملگی و مراقبت هاي نوزاد
 4. عوامل موثر بر کاهش آمار سزارین
 5. تاثیر کلاس هاي آمادگی براي زایمان بر پیامد هاي بارداري
 6. بررسی تاثیر سامانه سیب بر کیفیت مراقبت هاي مادران باردار
 7. تاثیر خودمراقبتی بر پیامدهاي یائسگی
 8. تاثیر خودمراقبتی بر کیفیت زندگی و امید به زندگی زنان میانسال
 9. بررسی طرح هیئت علمی بالینی مامایی در بیمارستان

اولویت هاي پژوهشی گروه فوریت پزشکی:

 1. بررسی کیفیت خدمات پایگاههاي اورژانس 115 با استانداردهاي موجود در دنیا
 2. طراحی ریسک خطر در مناطق مختلف استان خراسان شمالی
 3. شناسایی مناطق آسیب پذیر در مقابل سوانح طبیعی در استان خراسان شمالی
 4. مقایسه وضعیت موجود در واحد هاي موجود شریک در مدیریت بحران با استانداردها
 5. بومی سازي استانداردهاي مدیریت بحران با شرایط جغرافیایی بومی منطقه خراسان شمالی
 6. تعیین مناطق امن در مقابل سوانح طبیعی به منظور استفاده در مدیریت امداد و نجات در استان خراسان شمالی
 7. طراحی برنامه عملیاتی مقابله با حوادث با اولویت زلزله، تصادفات جاده اي، سیل و بلایاي طبیعی
 8. اپیدمیولوژي و سبب شناسی سوانح و حوادث شایع استان ( سوختگی ها، حوادث جاده اي،خودکشی، مسمومیت ها ، حوادث خانگی و ...)
 9. تعیین میزان ناتوانی هاي بعد از سوانح و حوادث و ارائه راهکار براي بازتوانی ونوتوانی
 10. تعیین رضایتمندي از عملکرد اورژانس 115
 11. بررسی آگاهی ، نگرش و عملکرد پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی و بیمارستانی در مراقبت و انتقال بیماران باتروماي ستون فقرات
 12. بررسی نیازهاي آموزشی کارکنان در ارتباط با اورژانس هوایی
 13. ارزیابی نیازهاي تجهیزات راهبردي در اورژانس پیش بیمارستانی
 14. ارزیابی تاثیر وجود پزشک طب اورژانس در بالا بردن کیفیت در آورژانس بیمارستانی
 15. طراحی پروتکل هاي استاندارد در مراکز پیام
 16. ارزیابی شاخص زمانی اعمال اولین شوك در بیماران نیازمند احیا در اورژانس پیش بیمارستانی و بیمارستانی
 17. بررسی میزان آگاهی مردم از اورژانس و عملکرد آن بر پیش آگهی ماموریتهاي واقعی و غیر واقعی
 18. بررسی میزان رضایتمندي مردم و بیماران و زمان حضور در صحنه در مناطقی که مرکز پیام راه اندازي گردیده است
 19. بررسی تائثبر میزان رضایت شغلی پرسنل بر رضایتمندي مردم و مسئولین
 20. بررسی میزان آگاهی مردم از اورژانس و عملکرد آن بر پیامدهاي ماموریتهاي واقعی و غیر واقعی
 21. بررسی وضعیت آمادگی بیمارستانهاي استان در مقابله با بلایاي طبیعی
 22. بررسی میزان رضایت شغلی پرسنل بر رضایتمندي مردم و مسئولین
 23. بررسی تاثیر شاخصهاي دسترسی به آمبولانس و فاکتورهاي مرتبط با Out come بیماران و مصدومین
 24. بررسی امکانات داخل آمبولانس متناسب با نیاز مددجویان
 25. بررسی توانایی و مهارتهاي عملکردي تکنیسین هاي فوریتهاي پزشکی در ماموریت هاي محوله
 26. بررسی میزان استرس شغلی و ارتباط آن با سلامت عمومی افراد شاغل در پایگاههاي 115
 27. بررسی سامانه هشدار سریع مدیریت بحران در دانشگاه علوم پزشکی استان
 28. بررسی پیامد تماس گیرندگان با اورژانس 115 که با آمبولانس اعزام نشده اند در یکسال
 29. بررسی پیامد مأموریتهاي اورژانس 115 در خصوص بیمارانی که با آمبولانس به بیمارستان اعزام نشده اند در یکسال
 30. بررسی میزان استرس شغلی و ارتباط آن با سلامت عمومی افراد شاغل در پایگاههاي اورژانس 115
 31. بررسی مقایسه اي امکانات و وضعیت موجود پایگاههاي امداد و نجات با استاندارد موجود در دنیا
 32. بررسی میزان رضایتمندي مددجویان از خدمات امدادي پایگاههاي امداد و نجات شهرستان بجنورد
 33. بررسی آگاهی ، نگرش و عملکرد پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی و بیمارستانی در مراقبت و انتقال
 34. بیماران باتروماي ستون فقرات
 35. بررسی ضرورت و نیازهاي امداد هوایی در استان

اولویت هاي پژوهشی گروه هوشبري:

 1. طب سنتی در بیهوشی
 2. بالانساکسیدان-آنتی اکسیدان در بیهوشی
 3. انواع روش هاي بیهوشی و عوارض آنها
 4. مطالعات کلینیکال و آزمایشگاهی در بیهوشی
 5. روش هاي مختلف کنترل درد
 6. مایع درمانی حین بیهوشی

اولویت هاي پژوهشی گروه اتاق عمل:

 1. راهکارهاي افزایش کیفیت آموزش بالینی دانشجویان اتاق عمل
 2. اخلاق حرفه اي در اتاق عمل
 3. روش هاي نوین آموزش بالینی
 4. ایمنی در اتاق عمل
 5. کنترل عفونت در اتاق عمل

 

جستجو
تبریک به جوان برتر (۵۰۷۰ بازدید)
چاپ کتاب (۴۶۴۴ بازدید)
برگزاری آزمون asci (۲۴۵۳ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...