سوپروایزر در گردش


سوپروایزرهای در گردش بیمارستان آیت الله هاشمی رفسنجانی شیروان

سرکار خانم مهناز نیامی

سرکار خانم اشرف ثابتی فضلی

سرکار خانم معصومه علی اکبری

جناب آقای پیمان روشن ضمیر

جناب آقای براتعلی زارعی

شماره تلفن دفتر خدمات پرستاری: 31525136

شرح وظايف سوپروايزر در گردش

 همكاري با مدير پرستاري در تنظيم و تدوين اهداف و خط مشي هاي واحد هاي ذيربط با همكاري ساير مسئولين - ارائه پيشنهادات الزم در جهت ايجاد تغييرات مناسب در سيستم خدمات پرستاري و مامايي - مشاركت و همكاري در برنامه ريزي هاي آموزشي كاركنان ، مددجويان - برنامه ريزي و هماهنگي در پذيرش و ترخيص مددجويان - تهيه و تنظيم گزارشات كمي و كيفي از وضعيت موجود، گيرندگان و ارائه كنندگان خدمت و عملكرد واحدهاي ذيربط - ايجاد هماهنگي بين واحدهاي مختلف مركز جهت ارائه خدمات مطلوب در واحدهاي ذيربط - تشخيص نيازها و مشكالت موجود در واحدهاي مرتبط پرستاري و اقدام جهت حل آن ها - مشاركت در توزيع كاركنان پرستاري بر اساس توانايي ها ونيازها در واحد ها و شيفت هاي مختلف - هماهنگي ايجاد شرايط كاري مناسب و حسن تفاهم مابين افراد - شركت در برنامه هاي آموزشي به منظور ارتقاءسطح اگاهي و مهارت خود - شركت در كميته هاي بيمارستان - تامين و ايجاد شرايط مناسب و اقدام در زمان بروز فوريت ها - نظارت و كنترل مستمر بر رفتار شغلي كاركنان تحت سرپرستي مبتني بر استانداردها با استفاده از ابزار مناسب )چك ليست( - بازديد مستمر از واحدهاي مرتبط به منظور حصول اطمينان از حسن ارائه خدمات ، ثبت و ارائه گزارش به مافوق - ارائه راهنمايي هاي الزم به كاركنان پرستاري ،كمك و حمايت آنها - ثبت حوادث، وقايع غير مترقبه، آمار و گزارش به مافوق - كنترل نظارت مستمر بر چگونگي مصرف و نگهداري تجهيزات و دارو ها در واحد هاي پرستاري و مامايي - نظارت بر حسن اجراي خدمات پرستاريجستجو
چ (۷۰۱ بازدید)
پرستار (۶۳۳ بازدید)
14 (۵۱۸ بازدید)
17 (۵۱۴ بازدید)
13 (۴۸۶ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...