مددکاری اجتماعی


خانم نرگس صفی زاده
تلفن : 31525138

شرح وظایف  مددکار مراکز درمانی:

۱-تهیه و تدوین برنامه عملیاتی سالانه فعالیت های امور مددکاری در راستای برنامه های وزارت متبوع و سیاست های استراتژیک دانشگاه

۲-ابلاغ دستورالعمل ها ، آیین نامه و بخشنامه های مرتبط واصله از وزارت بهداشت به واحدهای مرتبط سرپایی و بستری و اجرای آن ها

۳-نیازسنجی آموزشی و توانمندسازی مددکاران اجتماعی در بیمارستان ها و دفاتر مددکاری تحت پوشش دانشگاه با هماهنگی وزارت متبوع و معاونت توسعه دانشگاه

۴- مشارکت با تیم نظارت و اعتباربخشی بیمارستان ها و تکمیل سنجه ها و چک لیست مددکاری و ارائه بازخورد متناسب

۵-پایش و نظارت بر امور مددکاری ، فعالیت مددکاران اجتماعی در بیمارستان ها و دفاتر مددکاری

۶-تعامل با انجمن های حمایتی در راستای تامین تسهیلات درمانی بیماران نیازمند

۷-گزارش عملکرد سه ماهه اداره ستادی و جمع بندی عملکرد مراکز و ارسال به وزات خانه

۸-نیازسنجی ، برآورد ، تامین و توزیع نیروی انسانی موردنیاز مددکاری در مراکز تحت پوشش دانشگاه

۹-همکاری در تدوین و اجرای پژوهش های کاربردی مرتبط 
 


جستجو
چ (۸۲۹ بازدید)
پرستار (۷۴۱ بازدید)
14 (۶۱۰ بازدید)
17 (۵۸۹ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...