بهداشت حرقه ای


مسئول واحد : فرزانه حاجی حسن زاده
شماره تماس داخلي : 31525128
معرفي واحد :

بهداشت حرفه اي بر پيش بيني، تشخيص، ارزشيابي و كنترل عوامل محيطي يا فشارهاي محيط كار متمركز است كه مي توانند سبب آسيب يا بيماري شده و بر تندرستي كاركنان اثر سوء بگذارند. در همين راستا واحد بهداشت حرفه اي  با هدف تأمين، حفظ و ارتقاء ايمني و سلامت شغلي كاركنان و استقرار سنجه هاي اعتبار بخشي، در بيمارستان آیت الله هاشمی رفسنجانی شیروان راه اندازي شده و با حضور يك كارشناس فعاليت مي كند.

اهم وظايف و فعاليت ها:

  • شناسايي، اندازه گيري و ارزشيابي كليه عوامل زيان آور فيزيكي، شيميايي، ارگونوميكي، بيولوژيكي و رواني محيط كار
  • شناسايي و ارزيابي مواد شيميايي مصرفي و تهيه SDS آن ها
  • برنامه ريزي و تشكيل كميته حفاظت فني و بهداشت كار با همكاري ساير اعضاي مصوب
  • تعيين نوع وسايل حفاظت فردي متناسب هر شغل
  • نظارت بر انجام معاينات شغلي ( بدو استخدام، دوره اي و اختصاصي ) و تشكيل پرونده سلامت شاغلين
  • اجراي برنامه آموزشي و ارزشيابي مستمر براي كليه شاغلين با همكاري واحد آموزش بيمارستان
  • نظارت بر فرآيند ثبت و بررسي گزارش دهي حوادث و بيماري هاي ناشي از كار
  • رسيدگي به شكايات، پيشنهادات و انتقادات شاغلين در زمينه مسائل و مشكلات بهداشت حرفه اي

 جستجو
چ (۴۷۵ بازدید)
پرستار (۴۲۰ بازدید)
14 (۳۴۷ بازدید)
17 (۳۴۳ بازدید)
13 (۳۳۱ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...