گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۲ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۲۴۰ مورد

تعداد بازدید های دیروز : ۲۱۹ مورد

تعداد بازدید های کل : ۳۷۰۶۸۹ مورد

معرفی سوپروایزر آموزشی


سوپروایزر آموزشی

خانم آرام

شماره تماس: 1525064

 

معرفی سوپروایزر آموزشی

پرستاری است که مسئولیت فعالیت های آموزشی پرستاری مرکز آموزشی - درمانی را تحت نظارت مدیر پرستاری ودر جهت اهداف سازمان بر عهده دارد.

شرح وظایف سو پروایزر آموزشی

1-     تعیین اهداف آموزشی (کوتاه مدت , میان مدت , بلند مدت ).

2-     تعیین نیازهای آموزشی( مددجویان , خانواده , رده های مختلف کادر پرستاری و مامایی و کارکنان جدید الورود) .

3-     اولویت بندی نیازهای آموزشی .

4-     تدوین برنامه های آموزشی مستمر و مدون جهت رفع نیازهای آموزشی .

5-     اجرای برنامه های آموزشی با همکاری و مشارکت سایر گروه ها .

6-      تهیه و تنظیم ابزار مناسب جهت ارزیابی عملکرد و فعالیت های آموزشی بخش های مرتبط .

7-     تهیه و تنظیم ابزار مناسب ارزیابی , خدمات پرستاری مورد نیاز مددجویان .

8-     هماهنگی در اجرای برنامه کارورزی دانشجویان و کارآموزان گروه های پرستاری و مامایی .

9-     پیشنهاد تهیه کتب , مجلات , جزوات و وسایل کمک آموزشی جهت ارتقاء سطح آگاهی کارکنان گروه پرستاری و مامایی .

10- تشکیل کمیته آموزشی , پژوهشی پرستاری .

11- هماهنگی, همکاری و مشارکت جهت تشکیل و شرکت کارکنان در کلاس های آموزشی مداوم برابر برنامه جامع آموزشی واحد ذیربط

12- پیشنهاد ایجاد زمینه های تشویقی جهت مشارکت فعال کارکنان در فعالیت های آموزشی و پژوهشی .

13- همکاری مشارکت در نظارت و کنترل واحد ها جهت نیاز سنجی آموزشی .

14- همکاری و هماهنگی با سوپروایزر بالینی و کنترل عفونت , در امر آموزش .

15- همکاری و هماهنگی با سرپرستاران و مربیان در جهت ارتقاء سطح آموزش .

16-  ارائه تازه ها و نتایج تحقیقات جدید ( به شکل کنفرانس , جزوه/ پمفلت و .........)

17- همکاری و مشارکت در انجام طرح های پژوهشی .

18- هدایت و آموزش کارکنان در راستای .

الف – حسابرسی کیفی خدمات پرستاری و مامایی .

ب – ارزشیابی عملکرد کارکنان در ارائه خدمات .

ج – ارزشیابی عملکرد کارکنان در ارائه آموزش به مددجو .

19 – هدایت و آموزش کارکنان در اجرای برنامه های آموزشی واحدهای ذیربط .

20- هدایت و آموزش در جهت تهیه جزوات , پوستر ها , فیلم ها و پمفلت های آموزشی جهت کارکنان و مددجویان .

21- ثبت و گزارش کلیه فعالیت های آموزشی و نتایج حاصله به مدیر خدمات پرستاری .

22- کنترل و نظارت بر آموزش های انجام شده در واحدهای ذیربط با استفاده از ابزار مناسب .

23- کنترل و نظارت بر وجود امکانات و شرایط آموزشی در واحدها .

24 – ارزیابی اثر بخشی آموزش های انجام شده از طریق :

- کنترل و حسابرسی کیفی خدمات ارائه شده .

- بررسی رضایت مندی مدد جویان .

- بررسی رضایت مندی کارکنان .

25- کنترل و نظارت بر شرکت فعال رده های مختلف پرستاری ( در شیفت های مختلف ) در برنامه ها یآموزشی بر اساس سرانه آموزش

26- مشارکت در کمیته ارزشیابی کارکنان پرستاری .

27 – شرکت در کلیه جلسات آموزشی مرتبط با پرستاری.جستجو
13 (۱۶۰۰ بازدید)
15 (۱۴۱۴ بازدید)
17 (۱۴۰۸ بازدید)
14 (۱۳۹۲ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...