ملزومات پزشکی


نظر به اهمیت ویژه جایگاه توزیع، عرضه و مصرف نظام مند ملزومات پزشکی به استناد تبصره 3 ماده 32 قانون پنجم توسعه و در اجرای بند ب ماده 34 قانون مذکور «دستورالعمل توزيع، عرضه و مصرف ملزومات پزشکی (تجهیزات پزشکی مصرفی) فهرست پايه در مراکز درمانی و موسسات پزشکی دولتی سراسر کشور » تعیین و ابلاغ گردید.

انتظار می رود با عنایت به اهمیت خطیر این امر در نظام مند نمودن توزیع، عرضه و مصرف تجهیزات و ملزومات پزشکی در مراکز درمانی دولتی در کاهش قابل ملاحظه سهم هزینه های مستقیم مردم از هزینه های سلامت، رؤسای محترم دانشگاه ها/دانشکدده های سراسر کشور و رؤسای مراکز درمانی نسبت به اجرایی نمونه مفاد این دستورالعمل اهتمام شایسته معمول دارند.

ملزومات پزشکی: به تجهیزات مصرفی پزشکی اطلاق می گردد.

 

 جستجو

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...