شرح وظایف واحد ها1.    برنامه ریزی  به منظور تهیه و بروز رسانی شناسنامه  وبانک اطلاعاتی کلیه تجهیزات پزشکی سرمایه ای موجود ومورد نیاز به تفکیک مراکز درمانی
 2.      برنامه ریزی  به منظور تهیه فهرست  و بروز رسانی بانک اطلاعات کلیه ملزومات پزشکی مصرفی موردنیاز به تفکیک مراکز درمانی
3.    برنامه ریزی به منظور نیاز سنجی منطقی و تعیین اولویت بندی نیازهای ملزومات پزشکی  مصرفی مراکز درمانی با رعایت کلیه ضوابط ابلاغی
4.    برنامه ریزی به منظور نیاز سنجی منطقی و تعیین اولویت بندی نیازهای تجهیزات پزشکی  سرمایه ای مراکز درمانی با رعایت کلیه ضوابط ابلاغی
5.    برنامه ریزی  به منظور تهیه وبه روز رسانی فهرست کمبودهاو نیازهای تجهیزات پزشکی سرمایه ای
6.    برنامه ریزی ،تهیه و تدوین دستورالعمل های مربوط به نحوه خرید(تأمین )ملزومات پزشکی مصرفی وابلاغ به کلیه مراکز درمانی
7.    برنامه ریزی ،تهیه و تدوین دستورالعمل های اجرایی ضوابط مدیریت نگهداشت وابلاغ به کلیه مراکز درمانی.( سیاستهای کلی نگهداشت در سال شامل برنامه های انجام تعمیرات موردی(CM)،تهیه چک لیستهای نگهداری پیشگیرانه(PM)وبرنامه کنترل کیفی
8.    برنامه ریزی به منظور حمایت از تجهیزات وملزومات پزشکی تولید داخل
9.    برنامه ریزی به منظور پیشگیری ومبارزه با قاچاق تجهیزات وملزومات پزشکی با  هماهنگی و همکاری با اصناف، سازمانها، مراجع قضایی  و سایرنهادهای در استان
10.    برنامه ریزی جهت انجام بازدیدوبازرسی های دوره ای و موردی به صورت مستمر در چارچوب شرح وظایف ابلاغی ومستندسازی اقدامات انجام شده
11.    برنامه ریزی جهت برگزاری دوره های آموزشی تخصصی مورد نیاز به صورت مستمرجهت کاربران وکارشناسان فنی تجهیزات پزشکی مستقردر ستاد ،مراکز درمانی پرسنل جدیدالورود ،کارآموزان وپرسنل طرحی.وهمچنین بازدید ازنمایشگاه وهمایش های تجهیزات پزشکی
12.    برنامه ریزی ونظارت براجرای استانداردهای اعتباربخشی در مراکز درمانی تحت پوشش مطابق استاندارد مذکور
13.    برنامه ریزی وبرگزاری جلسات مشترک وبه صورت مستمر  بین کارشناسان تجهیزات پزشکی مستقر در حوزه ستادی معاونت درمان ومعاونت غذا ودارو دانشگاه به منظور بهره برداری از توان کارشناسی کلیه همکاران و انجام نظارت وبازدیدهای مشترک وتقسیم بعضی از امورمحوله
14.    برنامه ریزی به منظور اطمینان از برق سالم در مراکز درمانی با توجه به ضوابط ابلاغی
15.    نظارت برنحوه اجرای دستوالعمل مدیریت نگهداشت در کلیه مراکز درمانی  واصلاح عملکرد در صورت مشاهده موارد نقض ازدستورالعمل مذکور
16.    نظارت بر شرکتهای وارد کننده ،تولیدکننده،توزیع و عرضه کننده تجهیزات پزشکی سرمایه ای و  ملزومات پزشکی مصرفی در منطقه تحت پوشش مطابق با چک لیست ها ودستورالعمل های ابلاغی واصلاح عملکرد در صورت مشاهده موارد نقض ازدستورالعمل مذکور
17.    نظارت بر واحدهای صنفی توزیع وعرضه کننده تجهیزات و ملزومات پزشکی مصرفی وفهرست ابلاغی تجهیزات پزشکی مجاز قابل عرضه در واحدهای صنفی در منطقه تحت پوشش مطابق با دستورالعمل ابلاغی . واصلاح عملکرد در صورت مشاهده موارد نقض ازدستورالعمل مذکور
18.    نظارت براجرا وثبت مشخصات ملزومات پزشکی مصرفی (شامل شرکت فروشنده، مارک(برند)،مدل(سایز) ، تاریخ انقضاءوقیمت) مطابق فاکتورهای خرید درسیستم HIS مراکز درمانی ، واصلاح عملکرد در صورت مشاهده موارد نقض ازدستورالعمل مذکور
19.    نظارت بر امحاء تجهیزات ملزومات پزشکی مصرفی وتنظیم فهرست مشخصات ازکالاهای مذکور وتنظیم صورتجلسه امحاء
20.    نظارت بر اسقاط(جایگزینی)وجابجایی تجهیزات پزشکی سرمایه ای برای تجهیزات مشمول سطح بندی و سایر تجهیزات پزشکی  مطابق با ضوابط ابلاغی
21.    صدور/ تمدید شناسنامه فعالیت برای واحدهای صنفی توزیع وعرضه کننده و شرکتهای توزیع وعرضه کننده تجهیزات و ملزومات پزشکی در منطقه تحت پوشش با رعایت ضوابط ابلاغی
22.    اجرای آنالیز ABC ونظارت کامل بر فاکتورهای خرید محصولات گروه
23.    اجرای طرح PMSمطابق دستورالعمل ابلاغی درصورت تفویض به دانشگاه
24.    ثبت دقیق و اطلاع رسانی رویدادهای ناخواسته(Adverse Events) و مشکلات کیفی کلیه تجهیزات و ملزومات پزشکی، نظارت و پیگیری موضوع تا حصول نتیجه مطابق دستورالعملهای ابلاغی  
25.    
تهیه آمار (فورمولاری)  ملزومات پزشکی به تفکیک مراکز درمانی

 جستجو

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...