سامانه مدیریت تجهیزات پزشکی


نرم افزار مدیریت تجهیزات پزشکی جهت ساماندهی و نظارت بر کلیه امور تجهیزاتپزشکی واحد های تابعه در مورخه 6/3/94 با آموزش به مسئولین هر واحد راه اندازی گردید. مسئولین محترم واحد های درمانی می توانند از طریق نام کاربری و رمزی که از این معاونت خواهند گرفت بر کلیه فعالیتهای واحد های تجهیزات پزشکی خود نظارت و مدیریت داشته باشند.

 

این نرم افزار هم اکنون با آدرس ذیل قابل بهره برداری می باشد.

http://tjh.nkums.ac.ir/Default.aspx

ضمناً مسئولین تجهیزات پزشکی مراکز درمانی می توانند موارد ذیل را از طریق گزارش گیری از نرم افزار  جهت بهره برداری استفاده  نمایند.

  1. شناسنامه تجهیزات پزشکی جدید خریداری شده
  2. تعمیر و نگهداری تجهیزات پزشکی
  3. Pmهای صورت گرفته
  4. کنترل کیفی های انجام شده

استاندارد نرم افزار تجهیزات.pdf

راهنمای نرم افزار.pdfجستجو

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...