گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۲ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۲۲ مورد

تعداد بازدید های دیروز : ۱۶۳ مورد

تعداد بازدید های کل : ۳۹۴۶۰۸ مورد

مسئول آزمایشگاه


مسئول واحد آزمایشگاه

خانم برهانی

شماره تماس:1525155

 

شرح وظایف مسئول فنی آزمایشگاه:

1. سرپرستی کلیه امور تخصصی مرکز
2. کنترل و مراقبت وضعیت بهداشتی، تجهیزاتی و لوازم آزمایشگاهی مواد شیمیایی ، معرفها و تطابق با استانداردهای اعلام شده از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
3. ایجاد هماهنگی لازم بین واحدها و بخشهای مختلف
4. کنترل عملکرد کیفی کارکنان فنی
5. ممانعت از تحمیل هزینه ها و خدمات غیر ضروری به بیماران
6. رسیدگی به شکایات در مورد امور تخصصی و علمی آزمایشگاه و پاسخگویی به مراجع ذیربط
7. جلوگیری از اعمال پزشکی غیر مجاز
8. جمع آوری اطلاعات و آمار مربوط به ارائه کمی و کیفی خدمات و ارسال گزارشهای مربوط به مراجع ذیربط حسب ضرورت
9. رعایت قوانین و مقررات وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی
10. اقدام و نظارت بر پذیرش بیماران و ارائه خدمات اولیه به بیماران اورژانسی
11. نظارت بر اجرای دقیق برنامه کنترل کیفی داخلی و خارجی و انعکاس و نگهداری آنها در دفاتر مخصوص
12. حضور فعال ، مداوم و مستمر در آزمایشگاه
13. امضاء ورقه جواب آزمایشها با در نظر گرفتن کلیه شرایط علمی و فنی
14. آموزش مداوم پرسنل با همکاری سوپروایزر و کارشناسان آزمایشگاه
15. آموزش دانشجویان و کارورزان با همکاری کارشناسان آزمایشگاه
16. تهیه و تنظیم مطالب آموزشی و نظارت بر انجام آموزش
17. ارزیابی دانشجویان و کارورزان در پایان دوره
18. همکاری در اجرای پروژه تحقیقاتی و پایان نامه دانشجویان
19. شرکت در جلسات آموزشی ، کمیته های مرتبط بیمارستانی
20. انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوقجستجو
13 (۱۶۹۱ بازدید)
15 (۱۴۶۶ بازدید)
17 (۱۴۶۱ بازدید)
14 (۱۴۵۵ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...