گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۳ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۴۲ مورد

تعداد بازدید های کل : ۶۵۰۰۸۸ مورد

سوپروايزر آموزشي


خانم: اعظم نیستانی

 

 

سمت :سوپروایزر آموزشی

شماره تماس:05832228111 داخلی 122

 

 

 شرح وظايف

سوپروايزر آموزشي پرستاري است که مسئوليت فعاليت آموزشي وپژوهشي پرستاري و مامايي مرکز آموزشي- درماني.توانبخشي وپژوهشي راتحت نظارت مدير پرستاري ودرجهت اهداف سازمان بر عهده دارد.شرح وظايف سوپروايزر آموزشي براساس اصول مديريت باتکيه بررعايت منشور حقوق مددجو مبتني بر فرايند پرستاري واستانداردهاي مراقبتي به شرح زير مي باشد.

 

1-تعيين نيازهاي آموزشي(کوتاه مدت.ميان مدت.بلند مدت)

 

2-تعيين نيازهاي آموزشي( مددجويان .خانواده.رده هاي مختلف کادر پرستاري ومامايي وکارکنان جديد الورود)

 

3-اولويت بندي نيازهاي آموزشي

 

4-تدوين برنامه هاي آموزشي مستمر ومدون جهت رفع نيازهاي آموزشي

 

5-اجراي برنامه هاي آموزشي با همکاري ومشارکت ساير گروها

 

6-تهيه وتنظيم ابزار مناسب جهت ارزيابي عملکرد وفعاليت هاي آموزشي بخشهاي مرتبط

 

7-تهيه وتنظيم ابزار مناسب ارزيابي.خدمات پرستاري مورد نيازمددجويان

 

8-هماهنگي دراجراي برنامه کارورزي دانشجويان وکار آموزان گروه هاي پرستاري ومامايي

 

9-پيشنهاد تهيه کتب.مجلات .جزوات ووسايل کمک آموزشي جهت ارتقاء سطح آگاهي کارکنان گروه پرستاري ومامايي

 

10-تشکيل کميته آموزشي پژوهشي پرستاري

 

11-هماهنگي.همکاري ومشارکت جهت تشکيل وشرکت کارکنان درکلاس هاي آموزش مداوم برابر برنامه جامع آموزشي واحد ذيربط

 

12-پيشنهاد ايجاد زمينه هاي تشويقي جهت مشارکت فعال کارکنان در فعاليت هاي آموزشي وپژوهشي

 

13-همکاري ومشارکت درنظارت وکنترل واحدها جهت نياز سنجي آموزشي

 

14-همکاري وهماهنگي باسوپروايزر باليني وکنترل عفونت.درامر آموزش

 

15-همکاري وهماهنگي با سرپرستاران ومربيان در جهت ارتقاء سطح آموزش

 

16-ارائه تازه ها ونتايج تحقيقات جديد(به شکل کنفرانس.جزوه.پمفلت و...)

 

17-همکاري ومشارکت درانجام طرح هاي پژوهشي-بررسي رضايت مندي کارکنان

 

18-هدايت وآموزش کارکنان در راستاي .الف:حسابرسي کيفي خدمات پرستاري ب.ارزشيابي عملکرد کارکنان درارائه خدمات

 

ج-ارزشيابي عملکرد کارکنان درارائه آموزش به مددجو

 

19-هدايت وآموزش کارکنان در اجراي برنامه هاي آموزشي واحد هاي ذيربط

 

20-هدايت وآموزش در جهت تهيه جزوات.پوستر.فيلم ها وپمفلت هاي آموزشي جهت کارکنان ومددجويان

 

21-ثبت گزارش کليه فعاليت هاي آموزشي ونتايج حاصله به مديرخدمات پرستاري

 

22-کنترل ونظارت برآموزش هاي انجام شده درواحدهاي ذيربط بااستفاده ازابزارمناسب

 

23-کنترل ونظارت بروجودامکانات وشرايط آموزشي در واحدها

 

24-ارزيابي اثربخش آموزش هاي انجام شده ازطريق( الف)کنترل وحسابرسي کيفي خدمات ارائه شده (ب)رضايت مندي  مددجويان (ج)بررسي رضايت مندي کارکنان

 

25-کنترل ونظارت برشرکت فعال رده هاي مختلف پرستاري

 

26-مشارکت درکميته ارزشيابي کارکنان پرستاري

 

27-شرکت درکليه جلسات آموزشي مرتبط باپرستاري

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جستجو
پلان بیمارستان (۷۵۹۲ بازدید)
تجليل از ورزشکاران (۳۷۹۷ بازدید)
هموويژيولانس (۳۳۸۱ بازدید)
تبريک هفته پژوهش (۲۹۶۲ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...