گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۱۳ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۷۶ مورد

تعداد بازدید های کل : ۶۴۸۳۲۲ مورد

مسئول امورمالي


 آقاي جواد ابراهیمی

سمت : مسئول امور مالی

تلفن تماس : 05832228111 داخلی 190

 

 شرح وظايف 

 

1-برنامه ريزي وسازماندهي عمليات درشناسنامه استراتژي واهداف تعيين شده وايفاء نقش موثردرتحقق بيمارستان

2-نظارت عام برانجام کليه امور مالي بيمارستان بارعايت آيين نامه مالي وعملياتي

3-تنظيم ونگهداري حسابها وگزارشات به روش حسابداري تعهدي

4-بکارگيري نظام هاي پپيشرفته مديريت مالي به منظور اشتفاده بهينه از منابع

5-مشارکت درتصميم گيري تامين منابع مالي واستفاده بهينه ازمنابع موجود وهمچنين نظارت بروضعيت نقدينگي

6-نظارت بر حسن اجراي امور محوله واحد هاي تابعه مالي-اموال-انبارها-ترخيص-کسورات-صندوق –تعرفه-مددکاري- اعتبارات-درآمد-ونتبرداري

7-تعيين وتفسير خط مشي مالي بيمارستان واعلام آن به واحد هاي تابعه

8-همکاري با حسابرسان ديوان محاسبات وحسابرسان منتخب هيئت امناء

9-اعمال نظارت مالي برثبت.نگهداري وکنترل موجودي کالا ودارايي هاي ثابت

جستجو
پلان بیمارستان (۷۵۸۳ بازدید)
تجليل از ورزشکاران (۳۷۹۲ بازدید)
هموويژيولانس (۳۳۷۶ بازدید)
تبريک هفته پژوهش (۲۹۵۶ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...