گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۲ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۲۳۱ مورد

تعداد بازدید های کل : ۶۳۶۰۸۰ مورد

کارشناس کنترل عفونت


سرکار خانم  رقیه نودهی

 

سمت : سوپر وایزر کنترل عفونت

تلفن تماس : 05832228111 داخلی 179

 

 

شرح وظايف  پست سازماني واحد (کنترل عفونت)

 

1-شناخت منابع عفونت هاي بيمارستاني از طريق بررسي وانجام پژوهش

2-بکارگيري نتايج پژوهش هاومطالعات جديددرانجام مراقبت هابراي پيشگيري وکنترل عفونت بيمارستاني

3-همکاري در توسعه واجراي برنامه هاي آموزشي براي کادر پرستاري دانشجويان وساير کارکنان در صورت لزوم به منظور پيشگيري وکنترل عفونت با همکاري سوپر وايزر آموزشي

4-شرکت درجلسات ودوره هاي آموزشي که دررابطه با کنترل عفونت براي کادر پرستاري با سايرباساير گروههابرگزار مي شود

5-تشکيل پرونده بهداشتي وتنظيم برنامه معاينات دوره اي وواکسيناسيون براي کارکنان بيمارستان وارائه گزارش از موارد ثبت

6-ارزيابي وسايل وتجهيزات لازم براي عفونت هاي خطرناک وارائه راهکاري مناسب به کميته کنترل عفونت بيمارستان

7-نياز سنجي آموزشي کارکنان بيمارستان در خصوص عفونت هاي بيمارستاني وپي گيري اثر بخشي آموزشي 8-بازديدروزانه از بخش هاي مختلف بيمارستاني براي کشف موارد جديد احتمالي وپيگيري موارد گذشته از طريق نتايج آزمايشلت وعلائم باليني وثبت ارائه گزارشات لازم به کميته مزبور

9-تهيه وتدوين دستورالعمل هاي کنترل عفونت در بخش هاي ويژه وساير قسمت هاي آسيب پذير براساس استاندارهاي مراقبتي با همکاري کميته کنترل عفونت

10-نظارت وارزشيابي از اجراي ضوابط ومقررات توصيه شده توسط کميته کنترل عفونت درکليه واحدهاي بيمارستاني وگزارش نتايج به کميته مزبور

11-نظارت وکمک درايزولاسيون بيماران عفوني با توجه به خط مشي هاي کميته وامکانات موجود

12-همکاري باتيم کنترل عفونت بيمارستاني براي تشخيص.تحقيق کنترل وارزشيابي وبروز عفونت درهمه گيري هاي بيمارستاني

13-شرکت درجلسات  کميته کنترل عفونت به منظور ارائه گزارشات ودريافت دستورالعمل هاي اجرايي

 

 

 

جستجو
پلان بیمارستان (۷۵۲۵ بازدید)
تجليل از ورزشکاران (۳۷۶۷ بازدید)
هموويژيولانس (۳۳۵۰ بازدید)
تبريک هفته پژوهش (۲۹۳۶ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...