گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۲۹ نفر

تعداد بازدید های کل : ۱۶۷۹۵۶۵ مورد

مدير پرستاري


سرکار خانم الهام منصوریان

 

 

سمت : مدیر خدمات پرستاری

مدرک تحصیلی : کارشناس پرستاری

شماره تماس :05832228111

  داخلی 166

سابقه کاری :25 سال

ایمیل :

emamreza@nkums.ac.ir

مسئولیت ها ی اجرایی:

سال 90سرپرستار بخش نورولوژی

سال 90سرپرستار بخش فوق تخصصی

سال 92 سرپرستار بخش اورژانس

سال 94 سرپرستار بخش اعصاب و روان

سال 94 با حفظ سمت سوپروایزر بالینی درگردش

سال 97 سرپرست خدمات  پرستاری

سال 97 با حفظ سمت جانشین مدیر خدمات پرستاری

سال 1400 مدیر داخلی بیمارستان

سال 1401 رییس کمیته سیاست گذاری

شرح وظايف :

1-برنامه ريزي در زمينه هاي ارتقاءکيفي وبهبودمستمر فعاليت هاي ارائه خدمات مددجويان

2-گردآوري اطلاعات از :

-مرکز شامل :نمودار سازماني مصوب.هدف.نوع فعاليت.گزارات ماهيانه وساليانه.گزارش حسابرسي پرستاري.پرونده هاي کارکنان.مصاحبه باکارکنان

-مدد جويان : بر حسب نوع بستري.نياز.مراقبتي.خدمات ارائه شده

-منابع شامل نيروي انساني(پرستاران.بهياران.کمک بهياران.تکنسين هاوکاردان هاي اطاق عمل وهوشبري وسايرکادر وابسته)ساختار فيزيکي.امکانات وتجهيزات

3-شرکت فعال درنهادهاي سياست گذاري وديگر کميته هاي دروني سازماني

4-تعيين اهداف(کوتاه مدت.ميان مدت.دراز مدت)مبتني بر نيازها جهت تامين حفظ وارتقاء سلامت  وارتقاءسطح سلامت ورفاه اجتماعي ممدجوبيمار باتوجه به خط مشي هاي مرکز متبوع وپيشنهاد به مقامات ذي ربط

5-تعيين خط مشي واتخاذ روش هاي مناسب وعيين جدول زمان بندي براي رسيدن به اهداف مورد نظر

6-برنامه ريزي جهت تشکيل وشرکت در کميته هاي خاص باشرح وظايف مدون(آموزشي.پژوهشي.کنترل ونظارت کنترل عفونت و...)

7-ارائه راهکاربهينه  به مسئول وايجاد شرايط مناسب جهت استفاده بهينه از منابع موجود به منظور دستيابي به اهداف مورد نظر

8-تدوين واجراي برنامه هاي آموزش به بيماروانواده درسطوح مختلف پيشگيري

9-ايجاد هماهنگي ومشارکت فعال دربرنامه ريزي هاي بهداشتي.درماني وتوانبخشي

10-جلب مشارکت تيم بهداشتي مرکز براي  دستيابي به اهداف

11-ايجاد هماهنگي دربرنامه هاي آموزشي باليني دانشجويان گروه پرستاري

12-مشارکت درتنظيم بودجه جهت فعاليت هاي مرکز

13-تعيين وپيشنهاد بودجه مورد نياز واولويت بندي آن ها جهت اجراي برنامه هاي پرستاري

14-مشارکت درطرح هاي پژوهشي

15-برنامه ريزي وپيشنهاد جهت پيشگيري از عفونت (کنترل عفونت)

16-انجام برنامه ريزي وهمکاري با سايرواحدهاي ذي ربط درجهت ارتقاء دانش ومهارت حرفه اي کارکنان پرستاري

17-ارائه راهکارهاي اساسي دربرنامه ريزي جهت تامين رفاه کارکنان تحت نظارت با همکاري ساير واحدهاي ذي ربط

18-تعيين برآوردسطوح مختلف نيروي انساني موردنياز بخش هاي پرستاري براساس استاندارد هاي علمي

19-تعيين حدودوانتظارات وعوامل عملکردي درره هاي مختلف شغلي با توجه به امکانات وشرح وظايف مصوب

20-بکارگيري نيروي انساني براساس توانايي افراد درشيفت هاي مختلف کاري

21-پيشنهاد ومصاحبه با داوطلبان وانتخاب افراد صلاحيت دار ومعرفي آنها به کارگزيني جهت به کارگيري

22-پيشنهادانتصاب وانتقال کارکنان تحت نظارت به رياست مرکز جهت واحدهاي ذيربط

23-تصميم گيري درمورد مرخصي ها .ماموريت هاو...کارکنان گروه پرستاري

24-رهبري وهدايت واحدهاي ذيربط در جهت تحقق اهداف سازماني

25-ارائه الگوي مناسب پرستاري با برقراري ارتباط موثر،عملکرد مطلوب،حسن رفتار شغلي و...

26-اتخاذ تدابير لازم وارائه راهکارهاي اساسي درجهت ايجاد تقويت انگيزش درکارکنان (تشويق وتنبيه) گروه پرستاري

27-اداره جلسات داخل وخارج مرتبط با وظايف واحدها

28-تشکيل واداره جلسات اختصاصي وويژه درجهت حل مشکلات واحد هاي ذيربط با بهره مندي از فن آوري ها علمي حل مسئله

29-تامين نياز هاي آموزشي کارکنان شامل:آشناسازي پرسنل جدييد الورد با مقررات خط مش ها

 

 

 جستجو
دعا برای “آرامش اعصاب” (۱۶۱۳۸۸ بازدید)
پلان بیمارستان (۱۰۵۴۷ بازدید)
دعای روز پنج شنبه (۵۷۵۶ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...