گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۲ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۶۳ مورد

تعداد بازدید های دیروز : ۴۶۰ مورد

تعداد بازدید های هفته : ۳۰۶۱ مورد

تعداد بازدید های کل : ۱۱۳۵۹۷۰ مورد

پر بازدید ترین روز : ١٤٠٣/٢/١٠ - ۱۳۷۶ مورد

شرح وظايف سرپرست پرستاري (سوپروايزر در گردش )


 

*شرح وظايف سرپرست پرستاري (سوپروايزر در گردش ):

سرپرست پرستاري (سوپروايزر) مركز آموزشي، درماني، بهداشتي، توانبخشي و پژوهشي پرستاري است كه مسئوليت نظارت مستقيم بر ارائه خدمات پرستاري و مامايي را بر عهده دارد.
شرح وظايف سرپرست پرستاري براساس اصول مديريت و با تكيه بر رعايت منشور حقوق مددجو مبتني بر فرآيند پرستاري و استانداردهاي مراقبتي به شرح ذيل مي باشد:
1- مشاركت و همكاري در جمع آوري اطلاعات پيرامون مركز آموزشي بهداشتي، درماني توانبخشي
2- همكاري با مدير پرستاري در تنظيم و تدوين اهداف و خط مشي هاي واحدهاي ذيربط با همكاري ساير مسئولين
3- ارائه پيشنهادات لازم در جهت ايجاد تغييرات مناسب در سيستم خدمات پرستاري و مامايي
4- مشاركت و همكاري در برنامه ريزي هاي آموزشي كاركنان، دانشجويان، مددجويان
5- برنامه ريزي و هماهنگي در پذيرش و ترخيص مددجويان
6- تهيه و تنظيم گزارشات كمي و كيفي از وضعيت موجود گيرندگان و ارائه كنندگان خدمت و عملكرد
واحدهاي ذيربط
7- ايجاد هماهنگي بين واحدهاي مختلف مركز جهت ارائه خدمات مطلوب در واحدهاي ذي ربط
8- تشخيص نيازها و مشكلات موجود در واحدهاي مرتبط پرستاري (مربوط به كاركنان، مددجويان، محيط و…) و اقدام جهت حل آنها
9- مشاركت در توزيع كاركنان پرستاري براساس توانايي ها و نيازها در واحدها و شيفت هاي مختلف
10- هماهنگي ايجاد شرايط كاري مناسب و حسن تفاهم مابين افراد
11- شركت در برنامه هاي آموزشي به منظور ارتقاي سطح آگاهي و مهارت خود در جهت ارائه روش هاي موثرتر خدمات پرستاري و مامايي
12- شركت در كميته هاي مختلف بيمارستاني و پرستاري( آموزشي، پژوهشي، فرهنگي، نظارت و ارزشيابي،
رفاهي، توانبخشي و …) بنا به صلاحديد
13- تامين و ايجاد شرايط مناسب و اقدام در زمان بروز فوريت ها (تامين نيروي انساني، تجهيزات، امكانات و …)
14- هماهنگي در ارجاع مددجو به خانواده، مركز آموزشي بهداشتي، درماني و توانبخشي
15- نظارت و كنترل مستمر بر رفتار شغلي كاركنان تحت سرپرستي) رعايت مقررات اداري - رعايت ضوابط كاري، اخلاقي و … طرح انطباق امور با موازين شرع )
16- نظارت و كنترل مستمر بر نحوه ارائه خدمات پرستاري و مامايي مبتني بر استانداردها با استفاده از ابزار مناسب (چك ليست و …)
17- بازديد مستمر از واحدهاي مرتبط به منظور حصول اطمينان از حسن ارائه خدمات، ثبت و ارائه گزارش به مافوق
18- هدايت كاركنان پرستاري در جهت ارتقاء سطح كيفي مراقبت ها
19- ارائه راهنمايي هاي لازم به كاركنان پرستاري، كمك و حمايت از آنها
20- مشاركت و همكاري در جهت تامين نيازهاي آموزشي كاركنان پرستاري و مامايي شامل: آشناسازي كاركنان جديدالورود با مقررات، خط مشي ها، شرح وظايف و …
21- ثبت حوادث، وقايع غير مترقبه، آمار (بيماران بد حال، پذيرفته شده، ترخيصي، فوت شده و …) و گزارش
به مافوق
22- مشاركت در ارزشيابي مستمر كاركنان پرستاري و مامايي بر طبق: عملكرد، رفتارهاي شغلي و اخلاقي
23- همكاري و مشاركت در ارزشيابي اثر بخشي خدمات از طريق : حسابرسي كيفي - بررسي رضايت مندي مددجويان- بررسي رضايت مندي كاركنان
24- همكاري و مشاركت در ارزشيابي تاثير برنامه هاي آموزشي بر كيفيت ارائه خدمات پرستاري
25- همكاري و مشاركت در ارزشيابي برنامه ها و خط مشي هاي مدون، جهت دستيابي به اهداف از پيش تعيين
شده
26- كنترل و نظارت مستمر بر چگونگي مصرف و نگهداري تجهيزات و داروها در واحدهاي پرستاري و مامايي
27- نظارت بر حسن اجراي تعرفه هاي خدمات پرستاري
شرح وظايف سوپروايزر آموزشي
سوپروايزر آموزشي پرستاري است كه مسئوليت فعاليت آموزشي و پژوهشي پرستاري و مامايي مركز آموزشي
- درماني، توانبخشي و پژوهشي را تحت نظارت مدير پرستاري و در جهت اهداف سازمان بر عهده دارد . شرح وظايف سوپروايزر آموزشي براساس اصول مديريت با تكيه بر رعايت منشور حقوق مددجو مبتني بر فرآيند پرستاري و استانداردهاي مراقبتي به شرح زير مي باشد:
1- تعيين اهداف آموزشي (كوتاه مدت، ميان مدت، بلند مدت)
2- تعيين نيازهاي آموزشي (مددجويان، خانواده، رده هاي مختلف كادر پرستاري و مامايي و كاركنان جديد الورود)
3- اولويت بندي نيازهاي آموزشي
4- تدوين برنامه هاي آموزشي مستمر و مدون جهت رفع نيازهاي آموزشي
5- اجراي برنامه هاي آموزشي با همكاري و مشاركت ساير گروه ها
6- تهيه و تنظيم ابزار مناسب جهت ارزيابي عملكرد و فعاليت هاي آموزشي بخش هاي مرتبط
7- تهيه و تنظيم ابزار مناسب ارزيابي، خدمات پرستاري مورد نياز مددجويان
8- هماهنگي در اجراي برنامه كارورزي دانشجويان و كارآموزان گروه هاي پرستاري و مامايي
9- پيشنهاد تهيه كتب، مجلات، جزوات و وسايل كمك آموزشي جهت ارتقاء سطح آگاهي كاركنان گروه پرستاري و مامايي
10- تشكيل كميته آموزشي، پژوهشي پرستاري
11- هماهنگي، همكاري و مشاركت جهت تشكيل و شركت كاركنان در كلاس هاي آموزش مداوم برابر برنامه جامع آموزشي واحد ذيربط
12- پيشنهاد ايجاد زمينه هاي تشويقي جهت مشاركت فعال كاركنان در فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي
13-همكاري و مشاركت در نظارت و كنترل واحدها جهت نيازسنجي آموزشي
14- همكاري و هماهنگي با سوپروايزر باليني و كنترل عفونت، در امر آموزش
15- همكاري و هماهنگي با سرپرستاران و مربيان در جهت ارتقاء سطح آموزش
16- ارائه تازه ها و نتايج تحقيقات جديد (به شكل كنفرانس، جزوه / پمفلت و …)
17- همكاري و مشاركت در انجام طرح هاي پژوهشي
18- هدايت و آموزش كاركنان در راستاي:
الف- حسابرسي كيفي خدمات پرستاري و مامايي
ب- ارزشيابي عملكرد كاركنان در ارائه خدمات
ج-  ارزشيابي عملكرد كاركنان در ارائه آموزش به مددجو
19- هدايت و آموزش كاركنان در اجراي برنامه هاي آموزشي واحدهاي ذيربط
20- هدايت و آموزش در جهت تهيه جزوات، پوسترها، فيلم ها و پمفلت هاي آموزشي جهت كاركنان و مددجويان
21- ثبت و گزارش كليه فعاليت هاي آموزشي و نتايج حاصله به مدير خدمات پرستاري
22- كنترل و نظارت بر آموزش هاي انجام شده در واحدهاي ذيربط با استفاده از ابزار مناسب
23- كنترل و نظارت بر وجود امكانات و شرايط آموزشي در واحدها
24- ارزيابي اثربخشي آموزش هاي انجام شده از طريق:
-  كنترل و حسابرسي كيفي خدمات ارائه شده
- بررسي رضايت مندي مددجويان
- بررسي رضايت مندي كاركنان
25- كنترل و نظارت بر شركت فعال رده هاي مختلف پرستاري(در شيفت هاي مختلف) در برنامه هاي آموزشي براساس سرانه آموزش
26- مشاركت در كميته ارزشيابي كاركنان پرستاري
27- شركت در كليه جلسات آموزشي مرتبط با پرستاري

*شرح وظايف پرستار سرپرست(سوپروايزر) كنترل عفونت:
1- شناخت منابع عفونت هاي بيمارستاني از طريق بررسي و انجام پژوهش
2- بكارگيري نتايج پژوهش هاو مطالعات جديد در انجام مراقبت ها براي پيشگيري و كنترل عفونت بيمارستاني.
3- همكاري در توسعه و اجراي برنا مه هاي آموزشي براي كادر پرستاري، دانشجويان و ساير كاركنان در
صورت لزوم به منظور پيشگيري و كنترل عفونت با همكاري سوپروايزر آموزشي
4- شركت در جلسات و دوره هاي آموزشي كه در رابطه با كنترل عفونت براي كادر پرستاري با ساير گروهها برگزار مي شود.
5- تشكيل پرونده بهداشتي و تنظيم برنامه معاينات دوره اي و واكسيناسيون براي كاركنان بيمارستان و ارائه گزارش از موارد مثبت.
6- ارزيابي وسايل و تجهيزات لازم براي عفونت هاي خطرناك و ارائه راهكاري مناسب به كميته كنترل عفونت بيمارستان.
7- بازديد روز انه از بخش هاي مختلف بيمارستاني براي كشف موارد جديد احتمالي و پيگيري موارد گذشته از طريق نتايج آزمايشات و علائم باليني و ثبت و ارائه گزارشات لازم به كميته مزبور
8- تهيه و تدوين دستورالعمل هاي كنترل عفونت در بخش هاي ويژه و ساير قسمت هاي آسيب پذير بر اساس استانداردهاي مراقبتي با همكاري كميته كنترل عفونت.
9- نظارت و ارزشيابي از اجراي ضوابط و مقررات توصيه شده توسط كميته كنترل عفونت در كليه واحدهاي بيمارستاني و گزارش نتايج به كميته مزبور
10- نظارت و كمك در ايزولاسيون بيماران عفوني با توجه به خط مشي هاي كميته و امكانات موجود
12- همكاري با تيم كنترل عفونت بيمارستاني براي تشخيص، تحقيق، كنترل و ارزشيابي و بروز عفونت در همه گيري هاي بيمارستاني.
13- شركت در جلسات كميته كنترل عفونت به منظور ارائه اطلاعات و گزارشات و دريافت دستورالعمل هاي اجرايي

 

 

 

 

جستجو
مسابقه هفته بسیج (۲۸۰۶۴ بازدید)
تجهیز اتاق عمل (۶۸۸۶ بازدید)
دوره بازآموزی (۶۰۳۸ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...