گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۶ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۴۹ مورد

تعداد بازدید های دیروز : ۴۶۰ مورد

تعداد بازدید های هفته : ۳۰۴۷ مورد

تعداد بازدید های کل : ۱۱۳۵۹۵۶ مورد

پر بازدید ترین روز : ١٤٠٣/٢/١٠ - ۱۳۷۶ مورد

شرح وظايف سوپروايزر آموزشي


شرح وظايف سوپروايزر آموزشي:

سوپروايزر آموزشي پرستاري است كه مسئوليت فعاليت آموزشي و پژوهشي پرستاري و مامايي مركز آموزشي

- درماني، توانبخشي و پژوهشي را تحت نظارت مدير پرستاري و در جهت اهداف سازمان بر عهده دارد . شرح وظايف سوپروايزر آموزشي براساس اصول مديريت با تكيه بر رعايت منشور حقوق مددجو مبتني بر فرآيند پرستاري و استانداردهاي مراقبتي به شرح زير مي باشد:

1- تعيين اهداف آموزشي (كوتاه مدت، ميان مدت، بلند مدت)

2- تعيين نيازهاي آموزشي (مددجويان، خانواده، رده هاي مختلف كادر پرستاري و مامايي و كاركنان جديد الورود)

3- اولويت بندي نيازهاي آموزشي

4- تدوين برنامه هاي آموزشي مستمر و مدون جهت رفع نيازهاي آموزشي

5- اجراي برنامه هاي آموزشي با همكاري و مشاركت ساير گروه ها

6- تهيه و تنظيم ابزار مناسب جهت ارزيابي عملكرد و فعاليت هاي آموزشي بخش هاي مرتبط

7- تهيه و تنظيم ابزار مناسب ارزيابي، خدمات پرستاري مورد نياز مددجويان

8- هماهنگي در اجراي برنامه كارورزي دانشجويان و كارآموزان گروه هاي پرستاري و مامايي

9- پيشنهاد تهيه كتب، مجلات، جزوات و وسايل كمك آموزشي جهت ارتقاء سطح آگاهي كاركنان گروه پرستاري و مامايي

10- تشكيل كميته آموزشي، پژوهشي پرستاري

11- هماهنگي، همكاري و مشاركت جهت تشكيل و شركت كاركنان در كلاس هاي آموزش مداوم برابر برنامه جامع آموزشي واحد ذيربط

12- پيشنهاد ايجاد زمينه هاي تشويقي جهت مشاركت فعال كاركنان در فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي

13-همكاري و مشاركت در نظارت و كنترل واحدها جهت نيازسنجي آموزشي

14- همكاري و هماهنگي با سوپروايزر باليني و كنترل عفونت، در امر آموزش

15- همكاري و هماهنگي با سرپرستاران و مربيان در جهت ارتقاء سطح آموزش

16- ارائه تازه ها و نتايج تحقيقات جديد (به شكل كنفرانس، جزوه / پمفلت و )

17- همكاري و مشاركت در انجام طرح هاي پژوهشي

18- هدايت و آموزش كاركنان در راستاي:

الف- حسابرسي كيفي خدمات پرستاري و مامايي

ب- ارزشيابي عملكرد كاركنان در ارائه خدمات

ج-  ارزشيابي عملكرد كاركنان در ارائه آموزش به مددجو

19- هدايت و آموزش كاركنان در اجراي برنامه هاي آموزشي واحدهاي ذيربط

20- هدايت و آموزش در جهت تهيه جزوات، پوسترها، فيلم ها و پمفلت هاي آموزشي جهت كاركنان و مددجويان

21- ثبت و گزارش كليه فعاليت هاي آموزشي و نتايج حاصله به مدير خدمات پرستاري

22- كنترل و نظارت بر آموزش هاي انجام شده در واحدهاي ذيربط با استفاده از ابزار مناسب

23- كنترل و نظارت بر وجود امكانات و شرايط آموزشي در واحدها

24- ارزيابي اثربخشي آموزش هاي انجام شده از طريق:

-  كنترل و حسابرسي كيفي خدمات ارائه شده

- بررسي رضايت مندي مددجويان

- بررسي رضايت مندي كاركنان

25- كنترل و نظارت بر شركت فعال رده هاي مختلف پرستاري(در شيفت هاي مختلف) در برنامه هاي آموزشي براساس سرانه آموزش

26- مشاركت در كميته ارزشيابي كاركنان پرستاري

27- شركت در كليه جلسات آموزشي مرتبط با پرستاري

جستجو
مسابقه هفته بسیج (۲۸۰۶۴ بازدید)
تجهیز اتاق عمل (۶۸۸۶ بازدید)
دوره بازآموزی (۶۰۳۸ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...