گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۵ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۵۲ مورد

تعداد بازدید های دیروز : ۳۹۸ مورد

تعداد بازدید های هفته : ۲۹۸۰ مورد

تعداد بازدید های کل : ۱۱۳۶۳۵۷ مورد

پر بازدید ترین روز : ١٤٠٣/٢/١٠ - ۱۳۷۶ مورد

شرح وظايف سرپرستار


شرح وظايف سرپرستار:
سرپرستار مركز آموزشي بهداشتي، درماني و توانبخشي پرستاري است كه اداره كاركنان پرستاري، تجهيزات و ارائه
خدمات پرستاري يك واحد را بر عهده دارد.
وظايف سرپرستار مركز (بهداشتي، درماني و توانبخشي) براساس اصول مديريت و با تكيه بر رعايت منشور حقوق مددجو مبتني بر فرآيند پرستاري و استانداردهاي مراقبتي به شرح زير است:
الف- جمع آوري اطلاعات و برنامه ريزي:
1- بررسي وضعيت موجود در واحد تحت نظارت به منظور تعيين مشكلات مرتبط با ارائه خدمات و كيفيت مراقبت
2- تعيين خط مشي جهت واحد مربوطه در راستاي اهداف كلي سازمان
3- برنامه ريزي در جهت اجراي استانداردهاي مراقبتي
4- تنظيم برنامه كار كاركنان تحت نظارت در شيفت هاي مختلف
5- تعيين وظايف كاركنان تحت نظارت (تقسيم كار)
6- برنامه ريزي جهت ثبت و ارائه گزارش كامل از وضعيت هر بيمار / مددجو در هر شيفت بر بالين بيمار
7- برنامه ريزي جهت آگاه سازي كاركنان جديدالورود به مقررات اداري، استانداردهاي مراقبتي و شناخت كامل نسبت به واحد از نظر محيط فيزيكي، وسايل و تجهيزات و آشنايي با ساير قسمت هاي مركز
8- برنامه ريزي جهت ارتقاء كيفيت خدمات ارائه شده توسط كادر تحت سرپرستي
9- برنامه ريزي جهت آموزش به مددجويان / بيماران، خانواده و … ) مراقبت از خود و توانبخشي و …)
10- پيش بيني نيازهاي واحد مربوطه از نظر امكانات، تجهيزات موجود و لوازم مصرفي و پيگيري جهت تامين آن
11- برنامه ريزي جهت تحويل و تحول تجهيزات واحد مربوطه در هر شيفت كاري
12- برنامه ريزي جهت كنترل عملكرد تجهيزات مورد استفاده در بخش در هر شيفت
ب: سازماندهي:
13- تشكيل جلسات گروهي و جلب مشاركت كاركنان در جهت حل مشكلات واحد مربوطه (كاركنان، مددجويان /  بيماران و …)
14- توجه به نيازهاي كاركنان و ايجاد انگيزه جهت افزايش رضايت شغلي
15- برقراري حسن تفاهم بين كاركنان واحد مربوطه و ساير واحدها
16- انجام مراقبت هاي پرستاري در مواقع اورژانس
17- ايجاد هماهنگي و همكاري بين كادر پرستاري و ساير واحدها
18- شركت در جلسات مديران و ارائه نيازهاي كاركنان، مددجويان / بيماران جهت بهبود وضعيت
19- همراهي با پزشك به هنگام ويزيت بيماران و ارائه گزارش لازم
20- ثبت و گزارش كليه امور واحدهاي مربوطه به مسئولين ذي ربط (شامل:  درخواست ها، وقايع غير مترقبه حوادث، كمبودها و نقايص، نيازها و …)
21- مشاركت و همكاري در برنامه هاي آموزش ضمن خدمت، باز آموزي و … كاركنان
22- مشاركت و همكاري در آموزش دانشجويان پرستاري و ساير كارآموزان در واحد مربوطه
23- مشاركت و همكاري در پژوهش ها و تحقيقات كاربردي پرستاري
24- برپايي كنفرانس هاي داخلي جهت افزايش سطح دانش و مهارت حرفه اي پرستاران
ج- هدايت و رهبري: كنترل هدايت و ارزشيابي
25- كنترل حضور و غياب پرسنل تحت سرپرستي
26- تكميل فرم ارزشيابي كاركنان جهت پرسنل تحت سرپرستي
27- ارزشيابي مستمر خدمات ارائه شده توسط كادر تحت سرپرستي از طريق : بررسي رضايت مندي مددجويان،
بيماران، همكاران با ابزار مناسب (مشاهده، چك ليست و … )
28- نظارت و ارزشيابي مستمر بر رعايت معيارهاي رفتار شغلي و اخلاقي كاركنان و انطباق امور پزشكي با موازين
شرع مقدس
29- ارزشيابي اثر بخشي آموزش هاي داده شده به كاركنان، مددجويان، خانواده و دانشجويان
30- كنترل و پي گيري ثبت و اجراي دستورات پزشك و نظارت اجراي آن
31- مشاركت و همكاري با كميته هاي بيمارستان بنا به صلاحديد سرپرست مربوطه
32- نظارت بر حسن اجراي تعرفه هاي پرستاري
33- نظارت مستمر بر اقدمات ضروري به منظور پيشگيري از عفونت ها
34- همكاري و همراهي و ارائه گزارش هنگام بازديد مسئولين مافوق و گروه هاي بازرسي
35- نظارت بر حسن اجراي كليه خدمات پرستاري در واحد مربوطه

جستجو
مسابقه هفته بسیج (۲۸۰۶۴ بازدید)
تجهیز اتاق عمل (۶۸۸۸ بازدید)
دوره بازآموزی (۶۰۳۹ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...