شرح وظایف


خلاصه اي از وظايف دفتر رياست به شرح ذيل مي باشد :

- انجام امور دفتري و اداري رئيس دانشگاه در رابطه با ارتباطات داخلي و بين المللي و دانشگاهي

- دريافت مکاتبات واحد هاي دانشگاه و صدور ابلاغ کليه مکاتبات دستورات و نظرات رئيس دانشگاه به واحد هاي دانشگاهي و موسسات و سازمانهاي خارج از دانشگاه

- انجام هماهنگي در ملاقاتهاي عمومي رئيس دانشگاه با ارباب رجوع

- هماهنگي در امور جاري دفتر

- انجام ساير امور محوله از سوي رئيس دانشگاه

- برنامه ريزي تقويم کاري ساليانه و روزانه رياست دانشگاه

- انجام هماهنگي‌هاي لازم با كليه معاونت‌ها وواحدهاي زيرمجموعه

- برنامه‌ريزي و برگزاري جلسات ، همايش‌ها و گردهمايي‌ها از قبيل جلسات هيات رئيسه ، شوراي دانشگاه، جلسات مديران دانشگاه و ...

- برنامه‌ريزي و هماهنگي‌هاي لازم جهت بازديد رياست دانشگاه از مراكز ، بيمارستانها و واحدهاي تابعه دانشگاه و همچنين شبكه‌هاي بهداشتي و درماني شهرستانها

- ارجاع نامه‌ها و تهيه پاسخ نامه‌هاي واصله و ...

- تعيين وقت جهت متقاضيان ملاقات با رياست دانشگاه

- پيگيري ، راهنمايي و رفع مشكلات مراجعاني كه نياز به مساعدت و مددكاري دارند

- راهنمايي و پيگيري امور افراد مراجعه كننده به دفتر و ...